1. softkom
 2. proizvodi
 3. program za maloprodaju

PROGRAM ZA MALOPRODAJU - SORS MP

Program za maloprodaju Sors MP je kompletno rešenje namenjeno maloprodajnim objektima. Prilagođen je za rad sa nizom fiskalnih štampača i kasa.

Program omogućava vođenje precizne evidencije o prometu robe, prihodima i rashodima. Automatizuje i sistematizuje operacije koje se u maloprodaji obavljaju svakodnevno a posebno se ističe automatska izrada dokumentacije i izveštaja kao što su lager lista, KEP, promet kase...

Program za maloprodaju Sors MP funkcioniše po sistemu server/klijent što znači da su svi podaci centralizovani na jedno mesto čime je pojednostavljen rad i postavljena osnova za efikasno izveštavanje i analizu. Omogućen je i pristup podacima sa udaljene lokacije.

Program podržava rad sa više maloprodajnih objekata koji posluju u okviru istog pravnog lica. Može da se koristi samostalno ili zajedno sa programom za veleprodaju.

VIDEO - PROGRAM MALOPRODAJA

VIŠE VERZIJA PROGRAMA

Program za maloprodaju Sors MP dolazi u tri verzije koje se razlikuju po svojim funkcijama i ceni. Pravljenjem više verzija programa omogućili smo korisnicima da ne moraju da snose troškove za funkcije programa koje im nisu potrebne. U tabeli koja sledi dat je uporedni prikaz tri verzije programa za maloprodaju Sors MP.

OPIS FUNKCIJE SORS MP LITE SORS MP SORS MP PLUS
ROBNI PROMET
check mark check mark check mark
FINANSIJSKI PROMET
check mark check mark check mark
ANALIZA
no check mark check mark check mark
RASHODI
no check mark check mark check mark
FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO
no check mark no check mark check mark
CENA 200 € 250 € 400 €

Napomena: cene su izražene bez PDV

U navedene cene je uračunato:

 1. Tri trajne licence
  Korisnik ima pravo da instalira program u tri računara koja koriste jednu bazu podataka. Svaka sledeća licenca se naplaćuje 30% od navedene cene. Kupovinom licence korisnik stiče trajno pravo korišćenja programa, što znači da nema nikakve finansijske obaveze prema Softkomu u smislu održavanja ili iznajmljivanja.
 2. Licenca za povezivanje sa jednim fiskalnim uređajem
  Korisnik može da poveže program sa jednim fiskalnim uređajem. To znači da jedan računar u koji je instaliran program može da bude povezan sa fiskalnim uređajem, dok ostale licence mogu da se koriste isključivo u računarima koji nisu povezani sa fiskalnim uređajem. Licenca za povezivanje sa svakim sledećim fiskalnim uređajem naplaćuje se 125 evra.
 3. Instalacija programa u računare kupca
  Instalacija programa se, u skladu sa željama korisnika, može obaviti ili u prostorijama korisnika ili u prostorijama SoftKoma. U slučaju da je sedište korisnika van Beograda instalacija se obavlja pomoću programa za pomoć na daljinu (Team Viewer). Instalacija programa podrazumeva isključivo instalaciju SoftKom programa i baza podataka. Instalacija programa ne podrazumeva umrežavanje računara korisnika, instalaciju hradvera kao ni instalaciju programa drugih proizvođača. U skladu sa svojim potrebama i organizacijom korisnik može samostalno da izvrši instalaciju programa u skladu sa uputstvima.
 4. Obuka zaposlenih za rad u programu
  Obuka zaposlenih se, u skladu sa željama korisnika, može obaviti ili u prostorijama korisnika ili u prostorijama SoftKoma. U slučaju da je sedište korisnika van Beograda obuka se obavlja telefonskim putem i pomoću programa za pomoć na daljinu (Team Viewer).
 5. Tehnička podrška za prvu godinu korišćenja programa
  Usluga tehničke podrške za prvu godinu korišćenja programa je uračunata u navedene cene, a posle toga se naplaćuje po važećem cenovniku. Korisnici koji po isteku prve godine korišćenja programa ne žele da koriste usluge tehničke podrške mogu nesmetano da nastave sa upotrebom programa.

ROBNI PROMET

Evidencija prometa robe je svakako jedna od najvažnijih funkcija programa za maloprodaju. Ključni dokumenti pomoću kojih se evidentira promet robe u maloprodajnom objektu su kalkulacija, otpremnica, račun, povratnica, nivelacija i otpis. Na osnovu ovih dokumenata program automatski formira veliki broj izveštaja kao što su lager lista, KEP, kartica robe, promet kase. Napominjemo da je omogućena komunikacija fiskalna kasa - program, što znači da se račun koji je evidentiran u programu automatski šalje fiskalnoj kasi na štampu.

Više o robnom prometu

FINANSIJSKI PROMET

Softver za maloprodaju omogućava preduzetničku evidenciju prometa po tekućim računima, odnosno evidenciju priliva i odliva stredstava. Najvažnije funkcije ovog dela programa su evidencija uplata i isplata sa tekućih računa i blagajne, uplata pazara, prikaz prometa po računima....

Više o evidenciji prometa

RASHODI

Program za maloprodaju Sors MP omogućava preduzetničku evidenciju rashoda odnosno evidenciju obaveza prema dobavljačima, zaposlenima kao i evidenciju drugih troškova maloprodajnih objekata. Evidentiraju se račun dobavljača, knjižna odobrenja i zaduženja a program na osnovu tih dokumenata automatski formira izveštaje koji omogućavaju uvidi u stanje obaveza prema dobavljačima: kartice dobavljača, kumulativni prikaz zaduženja po dobavljačima, izveštaje o rokovima dospeća računa na naplatu i druge.

Više o evidenciji rashoda

FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO

Modul za finansijsko knjigovodstvo omogućava evidenciju poslovnih promena po sistemu dvojnog knjigovodstva. On se isporučuje opciono, što znači da korisnik može da izabere verziju programa koja ne uključuje ovaj modul. Sadrži nalog za knjiženje, dnevnik knjiženja, bruto bilans, bilans stanja, bilans uspeha, zaključni list, analitičke kartice, poreske knjige, POPDV prijavu. Moguć je i automatski prenos podataka iz robnog dela programa u finansijsko knjigovodstvo.

Više o finansijskom knjigovodstvu

ANALIZA

Softver za maloprodaju omogućava detaljnu analizu poslovanja. Sadrži desetine izveštaja koji se generišu automatski i koji omogućavaju praćenje ceokupnog poslovnog procesa u maloprodaji. Najvažniji izveštaju su analiza prihoda i rashoda, analiza dobiti, analiza prodaje robe, analiza ostvarene razlike u ceni, analiza dugovanja prema dobavljačima ...

Više o analizi

RAD U MREŽI I PRISTUP PODACIMA SA UDALJENE LOKACIJE

Program je dizajniran po principu server - klijent, što znači da je u potpunosti prilagođen za rad u mrežnom okruženju. Takođe, omogućava pristup podacima i sa računara koji se nalaze na udaljenim lokacijama, odnosno sa računara koji nisu povezani u lokalnu mrežu. To znači da podacima možete da pristupite sa bilo koje lokacije na svetu pod uslovom da imate pristup internetu.

Više o radu u mreži i pristupu sa udaljene lokacije

VIŠEKORISNIČKA UPOTREBA

Program za maloprodaju može da upotrebljava neograničen broj korisnika pri čemu postoji mogućnost da se korisnicima ograniči pristup podacima. Tako, na primer, jedan korisnik može da izdaje račune ali ne može da pristupa podacima koji se odnose na evidenciju rashoda. Drugom korisniku se može odobriti da pregleda sve podatake, ali mu se može uskratiti pravo da unosi nove ili menja postojeće podatke.

Više o korisničkim nalozima

RAD SA VIŠE MALOPRODAJNIH OBJEKATA

Sors MP je u potpunosti prilagođen za rad sa više maloprodajnih objekata. Koncepcija je da se podaci iz svih maloprodajnih objekata čuvaju na jednom mestu (na serveru), što omogućava efikasan rad kao i detaljan uvid u poslovanje.

Više o radu sa većim brojem poslovnih jedinica

IZABERITE VAŠU VERZIJU

SORS MP LITE

Robni promet
Finansijski promet
Rashodi
Fin. knjigovodstvo

Cena: 200 €

Saznajte više

SORS MP

Robni promet
Finansijski promet
Rashodi
Fin. knjigovodstvo

Cena: 250 €

Saznajte više

SORS MP PLUS

Robni promet
Finansijski promet
Rashodi
Fin. knjigovodstvo

Cena: 400 €

Saznajte više