1. softkom
 2. baza znanja
 3. pregled dokumenata

PREGLED DOKUMENATA

SADRŽAJ

Uvodne napomene
Prozor za pregled dokumenata
Kartica Roba
Rad sa tabelama

UVODNE NAPOMENE

Svi prozori za pregled dokumenata u poslovnom programu Sors izgledaju slično i imaju slične opcije i kriterijume za pretraživanje. Zbog toga uputstva iz ovog članka mogu da budu primenjena na sledeće prozore:

PROZOR ZA PREGLED DOKUMENATA

Prozori za pregled različitih dokumenata imaju sličan izgled ali nisu identični. U svakom slučaju najvažnije komande kao i kriterijumi za pretraživanje se uvek nalaze na istim mestima a tabela u kojoj se prikazuju dokumenti uvek zauzima centralni i najveći deo prozora. Na slici koja sledi prikazan je prozor za pregled kalkulacija.

Prozor za pregled kalkulacija

U levom delu prozora, koji je na prethodnoj slici označen brojem 1, nalaze se kriterijumi za pretraživanje dokumenata. Najvažniji od njih su:

 1. Broj dokumenta. Ako u ovo polje unesete broj dokumenta i pritisnete taster Enter u tabeli koja je označena brojem 2 će se prikazati dokument sa brojem koji ste upisali.
 2. Partner (dobavljač ili kupac). Ako u ovom polju izaberete određenog partnera i kliknete na sličicu lupe ili pritisnete taster Enter u tabeli će se prikazati svi dokumenti koji se odnose na izabranog partnera.
 3. Poslovna jedinica. Ako u okviru istog preduzeća posluje više poslovnih jedinica, u tabeli će se prikazati samo dokumenti koji su napravljeni u poslovnoj jedinici koja je izabrana u ovom padajućem meniju.
 4. Pregled po datumu izdavanja. Ako pored ove opcije postavite znak za potvrdu u tabeli će biti prikazani dokumenti koji su napravljeni u periodu koji je upisan u poljima Od i Do.

Prethodno opisani kriterijumi za pretraživanje mogu da se kombinuju: na primer, ako izaberete određenu poslovnu jedinicu i određenog partnera kao rezultat pretrage u tabeli će se prikazati dokumenti koji su napravljeni u izabranoj poslovnoj jedinici za partnera koga ste izbarali. Ako sva polja ostavite prazna i u svim padajućim menijima izaberete opciju Sve pa kliknete mišem na sličicu lupe, u tabeli će biti prikazani svi dokumenti koji postoje u bazi podataka.

Ako desnim tasterom miša kliknete na određeni dokument u tabeli prikazaće se meni sa sledećim opcijama:

 1. Prikaži dokument. Ako kliknete na ovu opciju dokument će biti prikazan u istom obrascu u kome je i formiran.
 2. Štampaj dokument. Ako kliknete na ovu opciju dokument će biti prikazan u obrascu za štampu (više o radu sa obrascima za štampu možete da saznate ovde)
 3. Šampaj sve. Ova opcija omogućava štampu spiska dokumenata koji je prikazan u tabeli.
 4. Izmeni dokument. Pošto kliknete na ovu opciju prikazaće se prozor za izmenu dokumenta.
 5. Obriši dokument. Ova opcija omogućava brisanje dokumenta.
 6. Podaci o unosu. Klikom na ovu opciju prikazaćete prozor u kome možete da vidite podatke o korisniku koji je izvršio unos ili izmenu dokumenta kao i vremenu unosa, odnosno izmene.

Ako u tabeli dva puta kliknete mišem na određeni dokument on će biti prikazan u obrascu za štampu. U izuzetnim slučajevima (npr u prozoru za pregled knjižnih odobrenja) dokument neće biti prikazan u obrascu za štampu već u prozoru za izmenu.

U delu ekrana koji je na slici označen brojem 3 prikazan je zbir vrednosti dokumenata koje se nalaze u tabeli (na primer ukupna nabavna vrednost, ukupna prodajna vrednost, ukupan PDV itd)

Izvoz podataka iz tabele u eksel možete da obavite tako što kliknete mišem na dugme Izvezi u eksel, koje se nalazi u donjem desnom delu prozora koji je na slici označen brojem 4. Pošto kliknete na ovo dugme na ekranu će se prikazati standardan Windowsov prozor za snimanje fajlova u kome treba da odredite lokaciju u računaru na koju želite da izvezete podatke.

Klikom na dugme Štampaj, koje se nalazi odmah pred dugmeta Izvezi u eksel, otvoriće se obrazac za štampu spiska dokumenata (biće odštampani oni dokumenti koji su prikazane u tabeli). Više o radu sa obrascima za štampu možete da saznate ovde.

KARTICA ROBA

U gornjem levom delu prozora koji je na slici označen brojem 5 nalazi se kartica Roba. U ovoj kartici se prikazuju artikli koji se nalaze na dokumentima koji su selektovani u tabeli koja je na prethodnoj slici označena brojem 2. Drugim rečima, ako u tabeli koja je na prethodnoj slici označena brojem 2 selektujete određen broj dokumenata i zatim kliknete na karticu Roba bićete u prilici da vidite spisak artikala koji se nalaze na dokumentima koje ste prethodno selektovali. Kartica Roba izgleda kao na slici ispod:

Kartica Roba

Artikli koji su prikazani u kartici Roba mogu da se pretražuju i filtriraju po grupi artikala, šifri, nazivu. Ovi kriterijumi za pretraživanje nalaze se u gornjem delu prozora.

RAD SA TABELAMA

Sve tabele u programu Sors (tabela u programu Sors je označena brojem 2 na slici) imaju iste funkcije:

 1. Mogućnost sakrivanja kolona. Polazeći od toga da nisu svim korisnicima potrebne sve kolone koje su predviđene a imajući u vidu da višak kolona nekada ume da smeta, predvideli smo opciju za sakrivanje kolona. Ako kliknete desnim tasterom miša na naslov određene kolone prikazaće se padajući meni u kome postoji opcija Sakri kolonu. Klikom na ovu opciju možete da sakrijete kolonu na čiji naziv ste kliknuli a kolona će ostati sakrivena svaki sledeći put kada pokrenete tabelu. Kolonu možete da prikažete ponovo tako što kliknete desnim tasterom miša na naziv bilo koje kolone, posle čega će se prikazati meni u kome treba da izaberete opciju Prikaži sve kolone.
 2. Pamćenje širine kolona. Korisnik može da podešava širinu kolona u tabeli tako što dovede strelicu miša na zaglavlje tabele i to na granicu između ćelija u kojima se prikazuje naziv kolona. Širina kolona se pamti, tako da kada pokrenete određenu tabelu zatećićete širinu kolona onakvu kakvu ste ostavili prethodni put kada ste je koristili.
 3. Kopirane sadržaja ćelije. Ako desnim tasterom miša kliknete na određenu ćeliju u tabeli prikazaće se padajući meni u kome se nalazi opcija Kopiraj. Klikom miša na ovu opciju sadržaj ćelije smešta se u clipboard (privremenu memoriju računara) odakle uvek može da se pozove iz bilo kog programa korišćenjem opcije Paste ili kombinacijom tastera Ctrl+P.
 4. Kopiranje sadržaja reda ili više redova. Da biste kopirali sadržaj jednog ili više redova potrebno je da ih prvo selektujete (selektovanje više redova možete da obavite tako što držite pritisnut taster Ctrl na tastaturi dok klikćete mišem na redove koje želite da selektujete). Pošto selektujete redove koje želite da kopirate potrebno je da na tastaturi pritisnete sledeće tastere Ctrl+C. Sadržaj selektovanih redova je prekopiran u privremenu memoriju računara (clipboard) i odavde može da se pozove iz bilo kog programa korišćenjem opcije Paste ili kombinacijom tastera Ctrl+P.

Datum poslednje izmene članka: 17.02.2014