1. softkom
 2. proizvodi
 3. program za fakturisanje

PROGRAM ZA FAKTURISANJE - SORS FA

Program za fakturisanje je rešenje koje olakšava i sistematizuje izdavanje i čuvanje dokumenata i omogućava uvid u naplatu potraživanja od kupaca.

Osnovne funkcije programa su izdavanje računa, predračuna, ponuda, knjižnih odobrenja, knjižnih zaduženja kao i evdencija uplata kupaca. Na osnovu ovih dokumenata i evidencija program automatski formira izveštaje kao što su kartica kupca, kumulativni prikaz dugovanja po kupcima, izveštaj o roku dospeća računa na naplatu itd. Program omogućava i evidenciju rashoda i praćenje odnosa sa dobavljačima.

Program za fakture Sors funkcioniše po principu server/klijent što znači da je u potpunosti prilagođen za rad u mrežnom okruženju. Omogućen je i pristup podacima sa udaljene lokacije.

VIDEO - PROGRAM ZA FAKTURE

VIŠE VERZIJA PROGRAMA

Program za fakturisanje dolazi u tri verzije koje se razlikuju po svojim funkcijama i ceni. Pravljenjem više verzija programa omogućili smo korisnicima da ne moraju da snose troškove za funkcije programa koje im nisu potrebne. U tabeli koja sledi dat je uporedni prikaz sve tri verzije.

OPIS FUNKCIJE SORS FA LITE SORS FA SORS FA PLUS
FAKTURISANJE
Ponude | Predračuni | Ino predračuni (proforma invoice) | Avansni računi | Računi | Ino računi (invoice) | Knjižna odobrenja | Knjiga izdatih računa | Kartice kupaca | Zbirna dugovanja po kupcima
check mark check mark check mark
BLAGAJNA - FINANSIJSKI PROMET
Evidencija uplata i isplata | Pregled uplata i isplata | Pregled prometa
check mark check mark check mark
ANALIZA
no check mark check mark check mark
RASHODI
no check mark check mark check mark
FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO
no check mark no check mark check mark
CENA 50 € 100 € 300 €

Napomena: cene su izražene bez PDV

U navedene cene je uračunato:

 1. Tri trajne licence
  Korisnik ima pravo da instalira program u tri računara koja koriste jednu bazu podataka. Svaka sledeća licenca se naplaćuje 30% od navedene cene. Kupovinom licence korisnik stiče trajno pravo korišćenja programa, što znači da nema nikakve finansijske obaveze prema SoftKomu u smislu održavanja ili iznajmljivanja.
 2. Instalacija programa u računare kupca
  Instalacija programa se, u skladu sa željama korisnika, može obaviti ili u prostorijama korisnika ili u prostorijama SoftKoma. U slučaju da je sedište korisnika van Beograda instalacija se obavlja pomoću programa za pomoć na daljinu (remote desktop control). Instalacija programa podrazumeva isključivo instalaciju SoftKom programa i baza podataka. Instalacija programa ne podrazumeva umrežavanje računara korisnika, instalaciju hradvera kao ni instalaciju programa drugih proizvođača. U skladu sa svojim potrebama i organizacijom korisnik može samostalno da izvrši instalaciju programa u skladu sa uputstvima.
 3. Obuka zaposlenih za rad u programu
  Obuka zaposlenih se, u skladu sa željama korisnika, može obaviti ili u prostorijama korisnika ili u prostorijama SoftKoma. U slučaju da je sedište korisnika van Beograda obuka se obavlja telefonskim putem i pomoću programa za pomoć na daljinu (remote desktop control).
 4. Tehnička podrška za prvu godinu korišćenja programa
  Usluga tehničke podrške za prvu godinu korišćenja programa je uračunata u navedene cene, a posle toga se naplaćuje po važećem cenovniku. Korisnici koji po isteku prve godine korišćenja programa ne žele da koriste usluge tehničke podrške mogu nesmetano da nastave sa upotrebom programa.

FAKTURISANJE

Program za fakturisanje olakšava i sistematizuje izdavanje i arhiviranje ponuda, predračuna, avansnih računa, kao i knjižnih odobrenja i zaduženja. Na osnovu ovih dokumenata vodi se precizna evdencija obaveza kupaca a uvid u ovu evidenciju omogućen je kroz izveštaje kao što su kartice kupca, kumulativni prikaz dugovanja po kupcima i druge. Mogućnosti koje su korisne za svako preduzeće su povezivanje računa sa avansnim računom, automatska izrada računa na osnovu prethodno izdatog predračuna i druge.

Više o fakturisanju

RASHODI

Program za fakture omogućava preduzetničku evidenciju rashoda odnosno evidenciju obaveza prema dobavljačima, zaposlenima i evidenciju drugih troškova. Evidentiraju se računi dobavljača, knjižna zaduženja i odobrenja a program na osnovu tih dokumenata automatski formira izveštaje koji omogućavaju uvidi u stanje obaveza prema dobavljačima: kartice dobavljača, kumulativni prikaz zaduženja po dobavljačima, izveštaje o rokovima dospeća računa na naplatu i druge.

Više o evidenciji rashoda

EVIDENCIJA PROMETA

Ovaj deo programa za fakture omogućava preduzetničku evidenciju prometa po tekućim računima, odnosno evidenciju priliva i odliva stredstava. Najvažnije funkcije ovog dela programa su evidencija prometa, pregled prometa po računima, pregled gotovinskog prometa... Još jedna korisna funkcija je izveštaj o materijalnim troškovima, odnosno izveštaj o plaćanju gotovinskih računa.

Više o evidenciji prometa

FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO

Modul za finansijsko knjigovodstvo omogućava evidenciju poslovnih promena po sistemu dvojnog knjigovodstva. On se isporučuje opciono, što znači da korisnik može da izabere verziju programa koja ne uključuje ovaj modul. Sadrži nalog za knjiženje, dnevnik knjiženja, bruto bilans, bilans stanja, bilans uspeha, zaključni list, analitičke kartice, poreske knjige, POPDV prijavu. Važno je da naglasimo da je moguće postavljenje šema za automatsko knjiženje.

Više o finansijskom knjigovodstvu

ANALIZA

Program za fakturisanje omogućava detaljnu analizu poslovanja preduzeća. Ima desetine izveštaja koji se generišu automatski i koji omogućavaju praćenje ceokupnog poslovnog procesa. Najvažniji izveštaji ovog dela programa za fakture su analiza prihoda i rashoda, analiza dobiti, analiza dugovanja kupaca po datumu valute, analiza dugovanja prema dobavljačima po datumu valute, analiza ostvarenog prometa ...

Više o analizi

RAD U MREŽI I PRISTUP PODACIMA SA UDALJENE LOKACIJE

Program za fakturisanje je dizajniran po principu server - klijent, što znači da je u potpunosti prilagođen za rad u mrežnom okruženju. Takođe, omogućava pristup podacima i sa računara koji se nalaze na udaljenim lokacijama, odnosno sa računara koji nisu povezani u lokalnu mrežu. To znači da podacima možete da pristupite sa bilo koje lokacije na svetu pod uslovom da imate pristup internetu.

Više o radu u mreži i pristupu sa udaljene lokacije

VIŠEKORISNIČKA UPOTREBA

Program može da upotrebljava neograničen broj korisnika pri čemu postoji mogućnost da se korisnicima ograniči pristup podacima. Tako, na primer, jedan korisnik može da izdaje račune ali ne može da pristupa podacima koji se odnose na naplatu potraživanja. Drugom korisniku može da se odobri da pregleda sve podatake, ali mu se može uskratiti pravo da unosi nove ili menja postojeće podatke.

Više o korisničkim nalozima

RAD SA VIŠE POSLOVNIH JEDINICA U OKVIRU ISTOG PRAVNOG LICA

Program za fakture je u potpunosti prilagođen za rad sa više poslovnih jedinica. Koncepcija je da se podaci iz svih poslovnih jedinica čuvaju na jednom mestu (na serveru), što omogućava efikasan rad kao i detaljan uvid u poslovanje. Promene u poslovnim jedinicama mogu da se prate u realnom vremenu što znači da je promena koja nastane u određenoj poslovnoj jedinici odmah vidljiva svima u mreži.

Više o radu sa većim brojem poslovnih jedinica

IZABERITE VAŠU VERZIJU

SORS FA LITE

Fakturisanje
Rashodi
Analiza
Fin. knjigovodstvo

Cena: 50 €

Saznajte više

SORS FA

Fakturisanje
Rashodi
Analiza
Fin. knjigovodstvo

Cena: 100 €

Saznajte više

SORS FA PLUS

Fakturisanje
Rashodi
Analiza
Fin. knjigovodstvo

Cena: 300 €

Saznajte više