1. softkom
 2. baza znanja
 3. sors kasa
 4. izdavanje dokumenata transakcije prodaja

IZDAVANJE DOKUMENATA TRANSAKCIJE PRODAJA

Svi dokumenti transakcije prodaja, osim dokumenta kopija - prodaja, u poslovnom softveru Sors Kasa izdaju se na isti način u karticama koje isto izgledaju i imaju gotovo identične funkcije. Da se ne bismo ponavljali, u tekstu koji sledi dajemo uputstvo koje je primenjivo na sve dokumente transakcije prodaja, dok su radnje koje su specifične za određene fiskalne dokumente opisane u članku koji se bavi konkretnim fiskalnim dokumentom. Uputstva iz ovog članka se mogu primeniti prilikom izrade sledećih fiskalnih dokumenata:

 1. Promet - prodaja
 2. Avans - prodaja
 3. Obuka - prodaja
 4. Predračun - prodaja

SADRŽAJ

Video
Kartica za izradu dokumenta transakcije prodaja
Upis artikala u dokument pomoću šifre, naziva ili GTIN
Upis artikala u dokument pomoću palete brzih tastera
Brisanje artikla iz dokumenta
Izmena artikla koji je upisan u dokument
Izbor kupca i identifikacija kupca
Poziv na broj i kopiranje artikala iz fiskalnog dokumenta predračun - prodaja
Način dostave fiskalnog dokumenta
Unos novog kupca, promena operatera i napomena
Kopiranje dokumenata iz poslovnog softvera Sors
Provera statusa procesora fiskalnih računa
Izbor načina plaćanja
Izdavanje fiskalnih dokumenata preko ekrana na dodir

VIDEO

KARTICA ZA IZRADU DOKUMENTA TRANSAKCIJE PRODAJA

Karticu za izradu fiskalnog dokumenta transakcije prodaja možete da pokrenete na način koji je objašnjen u članku u kome se opisuje konkretan fiskalni dokument (promet - prodaja, avans - prodaja, predračun - prodaja, obuka - prodaja).

Pre pokretanja kartice za izradu dokumenata transakcije prodaja program će izvršiti autentifikaciju sa procesorom fiskalnih računa (PFR). U slučaju da autentifikacija iz bilo kog razloga ne bude uspešna, biće onemogućeno izdavanje fiskalnog dokumenta.

Kartica za izradu fiskalnih dokumenata transakcije prodaja izgleda kao na slici ispod:

Kartica za izradu dokumenata transakcije prodaja

UPIS ARTIKALA U DOKUMENT POMOĆU ŠIFRE, NAZIVA I GTIN

Izbor artikla koji treba da bude upisan u fiskalni dokument vrši se u delu kartice koji je na slici označen brojem 2, na način koji je opisan u tekstu koji sledi. Deo kartice u kome se vrši izbor artikla prikazan je na slici ispod.

Izbor artikla

Obratite pažnju da se pored naziva svakog polja, u zagradama, nalazi i tekst koji počinje sa slovom F (na primer, F6). Ovaj tekst predstavlja informaciju da će se kursor prikazati u određenom polju ako pritisnete određeni funkcijski taster na tastaruri. Na primer, ako na tastaturi pritisnete taster F6, kursor će biti postavljen u polje GTIN ili ako pritisnete taster F7 kursor će biti postavljen u polje Naziv.

Da biste upisali artikal u fiskalni dokument prvo je potrebno da izaberete artikal, što možete da uradite tako što upišete šifru, naziv ili GTIN u polje za unos teksta koje je za to predviđeno. Prilikom unosa naziva ili šifre artikla, nakon što upišete početna slova naziva ili šifre, program će ponuditi autosugestiju za izbor artikla, odnosno biće prikazani svi artikli čiji naziv ili šifra počinju karakterima koje ste upisali, što je prikazano na sledećoj slici.

Izbor artikla

Nakon što izaberete artikal, cena artikla će biti preuzeta iz važećeg cenovnika i biće upisana u polje Cena, što je prikazano na slici ispod.

Preuzimanje cene iz važećeg cenovnika

Cena može da se upiše i ručno ako je program tako podešen. Podrazumevano, program je podešen tako da cena ne može da se upisuje ručno već se preuzima iz cenovnika a ako želite da program podesite tako da cenu možete da upišete ručno, potrebno je da pokrenete karticu za podešavanje programa (u komandnom meniju kliknete na stavku Podešavanja a zatim na dugme Podešavanje) a pošto se kartica pokrene, potrebno je da kliknete na dugme Račun i prikazaće se opcije za podešavanje računa. Zatim je potrebno da postavite znak za potvrdu pored opcije Dozvoli promenu cene prilikom izrade računa i da zatim kliknete na dugme Snimi.

U polje Popust možete da upišete popust koji je odobren kupcu. Napominjemo da je polje Popust podrazumevano sakriveno i da je potrebno da ga prikažete ako želite da ga koristite. Polje Popust možete da prikažete tako što pokrenete karticu za podešavanje programa (u komandnom meniju kliknete na stavku Podešavanja a zatim na dugme Podešavanje) a pošto se kartica pokrene, potrebno je da kliknete na dugme Račun i prikazaće se opcije za podešavanje računa. Zatim je potrebno da postavite znak za potvrdu pored opcije Omogući odobravanje popusta i da zatim kliknete na dugme Snimi.

U polju Prodajna cena prikazuje se cena nakon obračuna popusta.

U polje Količina treba da upišete količinu.

Kada unesete potrebne podatke i pritisnete taster Enter ili kliknete na dugme +(dodaj), artikal će biti upisan u dokument, odnosno u tabelu koja je na slici označena brojem 5. U slučaju da se izbor artikla vrši pomoću GTIN, artikal će biti upisan u tabelu, koja je na slici označena brojem 5, odmah pošto bude pročitan pomoću čitača.

Program Sors kasa omogućava operateru da prilikom izdavanja fiskalnih dokumenta, prema potrebi, prikaže stanje zaliha određenih artikala. Ova opcija je omogućena samo ako se program Sors Kasa koristi zajedno zajedno sa programom za maloprodaju, koji sadrži izveštaje o stanju zaliha.

Da biste prikazali stanje zaliha određenog artikla potrebno je da u polje Naziv upišete naziv ili deo naziva artikla i da zatim pritisnete taster F2 na tastaturi. Pošto to uradite prikazaće se prozor u kome se nalaze artikli koji u svom nazivu sadrže slova koja ste upisali kao i informacije o količini artikla na zalihama i prodajnoj ceni. Ovaj prozor prikazan je na slici ispod.

Izbor artikla

Isti prozor, sa istim informacijama možete da prikažete ako u polje Šifra upišete šifru artikla i zatim kliknete na taster F2. Napominjemo da program Sors Kasa može da se podesi da prikazuje ili ne prikazuje ovaj prozor na način koji je objašnjen ovde.

UPIS ARTIKALA U DOKUMENT POMOĆU PALETE BRZIH TASTERA

U delu kartice koji je na slici označen brojem 4 nalazi se paleta sa brzim tasterima. Brzi tasteri omogućavaju korisniku da određene artikle, koji se najčešće prodaju, upiše u dokument po skraćenoj proceduri – jednim klikom. Paleta sa brzim tasterima prikazana je na slici ispod.

Izgled palete za brze tastere

Brzi tasteri koji predstavljaju artikle podeljeni su u četiri grupe, koje su na slici označene brojem 1, a prikazane su tamno plavom bojom. Grupisanje brzih tastera koji predstavljaju artikle ima za cilj lakši rad korisnika i mogućnost prikazivanja većeg broja tastera. Na primer, korisnik može da napravi jednu grupu u kojoj će se nalaziti razne vrste torti i drugu grupu u kojoj će se nalaziti razne vrste peciva. Svaka grupa može da sadrži 14 artikala koji su predstavljeni tasterima bele boje, označenim brojem 2 na prethodnoj slici.

Ako kliknete na dugme koje predstavlja grupu brzih tastera, u delu palete koji je na prethodnoj slici označen brojem 2, biće prikazani artikli koji pripadaju grupi na koju ste kliknuli. Ako u delu palete koji je na prethodnoj slici prikazan brojem 2, kliknete na dugme koje predstavlja određeni artikal, taj artikal će biti upisan u dokument, odnosno u tabelu koja je na slici označena brojem 5.

Izbor artikala koji će se prikazivati u paleti brzih tastera obavlja se na način koji je opisan ovde.

BRISANJE ARTIKLA IZ DOKUMENTA

Artikle možete da obrišete iz dokumenta, odnosno iz tabele koja je na slici označena brojem 5, tako što ih selektujete a zatim kliknete desnim tasterom miša na njih. Odmah pošto to uradite prikazaće se meni u kome treba da kliknete na stavku Obriši artikal.

Drugi način na koji možete da obrišete artikle je tako što ih prvo selektujete a zatim kliknete na dugme koje je predstavljeno ikonicom kante za đubre a nalazi se nalazi u delu kartice koji je na slici označen brojem 6.

Treći način da obrišete artikle je tako što ih selektujete a zatim kliknete na taster Delete na tastaturi.

IZMENA ARTIKLA KOJI JE UPISAN U DOKUMENT

Podatke za artikal koji se nalazi u dokumentu, odnosno u tabeli (koja je na slici označena brojem 5) možete da izmenite na jedan od sledećih načina:

 1. Tako što kliknete dva puta na artikal koji želite da izmenite
 2. Tako što desnim tasterom miša kliknete na artikal koji želite da izmenite a zatim, u meniju koji se potom prikaže, na stavku Izmeni artikal
 3. Tako što prvo selektujete artikal koji želite da izmenite i zatim klinete na dugme koje je predstavljeno ikonicom olovke, a nalazi se u delu kartice koji je na slici označen brojem 6

Pošto što izvršite jednu od prethodno navedenih radnji, otvoriće se prozor (prikazan na slici ispod) u kome možete da izmenite sve podatke koje smo opisali u prethodnom izlaganju. U ovom prozoru važe ista pravila kao i kod unosa artikla.

Izmena artikla koji je upisan u dokument

IZBOR KUPCA I IDENTIFIKACIJA KUPCA

Kupac može da zahteva da mu se izda dokument koji sadrži identifikator kupca - na primer, prilikom izdavanja tzv. gotovinskog računa, kupac može da zahteva da u fiskalnom dokumentu bude upisan PIB pravnog lica. Zakonodavac je predvideo niz identifikatora kupaca (na primer, PIB ili JMBG), o čemu možete detaljnije da se infromišete ovde.

U delu kartice koji je na slici označen brojem 1 nalazi se polje Identifikator kupca u kome se prikazuje identifikator kupca koji će biti poslat u procesor fiskalnih računa i koji će biti prikazan u fiskalnom dokumentu pošto se odštampa.

Ovo polje se popunava automatski na dva načina:

 1. Izborom kupca iz šifarnika kupaca. Izbor kupca kome se dokument izdaje možete da izvršite tako što dva puta kliknite na polje Kupac (koje se nalazi u delu kartice koji je na slici označen brojem 1) i otvoriće se prozor za izbor kupca koji je opisan ovde. Pošto izvršite izbor kupca, ako je kupac pravno lice, njegov PIB biće upisan u polje Identifikator kupca.
 2. Ručnim izborom vrste identifikatora i upisom broja identifikatora. Identifikator možete da upišete tako što, u delu kartice koji je na slici označen brojem 3, kliknete na dugme Identifikacija posle čega će se otvoriti prozor koji je prikazan na slici ispod:
  Prozor za identifikaciju kupca
  U ovom prozoru možete da izaberete vrstu identifikatora kupca iz padajućeg menija Identifikator kupca (više o vrstama identifikatora kupaca možete da pročitate ovde). Nakon što izaberete identifikator kupca, u polje Broj identifikatora kupca treba da upišete broj identifikatora koji ste odabrali. Ako je potrebno možete da iz odgovarajućeg menija izaberete i vrstu dokumenta koji bliže određuje namenu računa (više o vrstama dokumenta koji bliže određuju namenu računa možete da pročitate ovde) i da zatim u odgovarajuće polje upišete broj dokumenta koji bliže određuje namenu računa. Kada kliknete na dugme Snimi, prozor za identifikaciju kupca će se zatvoriti, a u polju Identifikator kupca biće prikazan identifikator kupca koji ste upisali.

POZIV NA BROJ I KOPIRANJE ARTIKALA IZ FISKALNOG DOKUMENTA PREDRAČUN - PRODAJA

Program Sors Kasa omogućava korisniku da se prilikom izdavanja fiskalnih dokumenta pozove na PFR broj prethodno izdatog fiskalnog dokumenta. Na primer, prilikom izdavanja fiskalnog dokumenta promet - prodaja korisnik može da se pozove na PFR broj prethodno izdatog predračuna - prodaja. PFR broj na koji se korisnik pozove će biti odštampan u fiskalnom dokumentu, što je prikazano na slici ispod.

Referentni broj u fiskalnom računu

Na broj prethodno izdatog dokumenta možete da se pozovete tako što kliknete na dugme Poziv na broj, koje se nalazi u delu kartice koji je na slici označen brojem 3, posle čega će se prikazati prozor sa slike koja sledi:

Prozor za poziv na PFR broj

U polje PFR broj možete da upišete broj dokumenta na koji želite da se pozvete a u polje PFR datum i vreme možete da upišete datum izdavanja dokumenta na koji želite da se pozovete. Pored toga što broj dokumenta možete da upišete ručno u odgovarajuće polje, program Sors Kasa omogućava i pretraživanje brojeva fiskalnih dokumenata koji su prethodno izdati. Sve brojeve fiskalnih dokumenta koje ste prethodno izdali možete da prikažete ako kliknete na dugme Izaberi dokument posle čega će se otvoriti prozor koji opisan ovde.

Program Sors Kasa omogućava kopiranje artikala iz fiskalnog dokumenta predračun - prodaja (pravljenje računa na osnovu predračuna). Sve što je potrebno da biste iskopirali artikle iz fiskalnog dokumenta predračun - prodaja je da izaberete fiskalni dokument koji želite da kopirate (ili da u polje PFR broj upišete njegov broj) i da zatim čekirate opciju Kopiraj artikle (važi samo za predračune).

Pošto upišete (ili izaberete) broj fiskalnog dokumenta na koji želite da se pozovete, potrebno je da kliknete na dugme OK i prozor će se zatvoriti. Kada se prozor zatvori, dugme Poziv na broj (koje se nalazi u delu kartice koji je na slici označen brojem 3) će biti prikazano ljubičastom bojom, koja se razlikuje od boje drugih dugmića (kao na slici ispod), što bi trebalo da signalizira da će broj dokumenta na koji ste se pozvali biti prikazan u fiskalnom dokumentu pošto se odštampa.

Dugme Poziv na broj

NAČIN DOSTAVE FISKALNOG DOKUMENTA

Program Sors Kasa omogućava dva načina za dostavu fiskalnog dokumenta kupcu:

 1. U štampanoj formi
 2. U elektronskoj formi, u .pdf formatu, putem e-maila

Podrazumevano, ako korisnik ne izda drugačiju komandu, fiskalni dokument će biti odštampan na štampaču.

Ako želite da kupcima dostavljate fiskalni dokument u elektronskoj formi, putem e-maila, prvo je potrebno da podesite parametre za pristup vašem e-mail nalogu da bi program Sors Kasa mogao da preko vašeg e-mail naloga vrši slanje fiskalnih dokumenata kupcima. Parametri za pristup e-mail nalogu podešavaju se na način koji je opisan ovde.

Ako ste podesili parametre za pristup vašem e-mail nalogu, fiskalni dokument možete da pošaljete kupcu tako što pre snimanja dokumenta (izbora načina plaćanja) kliknete na dugme Slanje mailom koje se nalazi u delu kartice koji je na slici označen brojem 3. Pošto to uradite otvoriće se prozor kao na slici ispod:

Izbor načina dostave fiskalnog dokumenta

Padajući meni Način dostave ima dve opcije: Štampa se na štampaču i Šalje se na mail. Ako izaberete opciju Šalje se na mail prikazaće se polja za unos e-mail adrese kupca, propratnog teksta kao i naslova e-mail poruke (eng. subject), kao na slici ispod.

Slanje fiskalnog dokumenta emailom

Potrebno je da u odgovarajuća polja upišete odgovarajuće podatke i da zatim kliknete na dugme OK posle čega će se prozor zatvoriti a dugme Slanje mailom će biti prikazano ljubičastom bojom, što treba da signalizira da će fiskalni dokument biti poslat e-mailom (slika ispod).

Dugme Slanje mejlom

Ako se javi potreba da se fiskalni dokument ipak odštampa na štampaču umesto da se pošalje e-mailom, potrebno je ponovo kliknete na dugme Slanje mailom i da, u padajućem meniju Način slanja, odaberete opciju Štampa se na štampaču. Pošto kliknete na dugme OK, prozor će se zatvoriti, a dugme Slanje mailom će ponovo biti prikazano tamnoplavom bojom (umesto ljubičastom) što treba da signalizira da će fiskalni dokument, posle izbora načina plaćanja, biti odštampan na štampaču.

UNOS KUPCA, PROMENA OPERATERA I NAPOMENA

U slučaju da postoji potreba da upišete novog kupca u šifarnik kupaca to možete da uradite tako što ćete da kliknete na dugme Unos kupca, koje se nalazi u delu kartice koji je na slici označen brojem 3. Pošto to uradite, otvoriće se kartica za unos kupca koja je opisana ovde.

Program Sors Kasa omogućava brzu promenu operatera, korisnika koji je ulogovan, klikom na dugme Operater, koje se nalazi u delu kartice koji je na slici označen brojem 3. Pošto kliknete na ovo dugme prikazaće se prozor u kome možete da upišete korisničko ime i lozinku novog operatera, odnosno korisnika.

Napomenu koja će biti odštampana ispod fiskalnog dokumenta (ispod teksta "Kraj fiskalnog računa") možete da upišete ako kliknete na dugme Napomena koje se takođe nalazi u delu kartice koji je na slici označen brojem 3.

KOPIRANJE DOKUMENATA IZ POSLOVNOG SOFTVERA SORS

Poslovni softver Sors i program Sors Kasa su potpuno integrisani što, između ostalog, podrazumeva da dokumenti koji su formirani u poslovnom softveru Sors mogu na jednostavan način da se kopiraju u program Sors Kasa i da se na taj način fiskalizuju. Omogućeno je kopiranje rezervacija i otpremnica, a postupak kopiranja detaljno je opisan ovde.

PROVERA STATUSA PROCESORA FISKALNIH RAČUNA

Proveru statusa procesora fiskalnih računa možete da izvršite ako kliknete na dugme Status PFR i PIN koje se nalazi u delu kartice koji je na slici označen brojem 3.

Klikom na ovo dugme proverava se da li je PFR dostupan i da li ima poruke za korisnika (na primer, pod porukom za korisnika se podrazumeva i informacija da li je potrebno da u sistem za upravljanje fiskalizacijom pošalje fiskalne dokumente koji su izdati u offline režimu rada).

IZBOR NAČINA PLAĆANJA

Izbor načina plaćanja obavlja se u delu kartice koji je na slici označen brojem 3. U programu Sors Kasa omogućeno je sedam načina plaćanja:

 1. Gotovinom
 2. Karticom
 3. Čekom
 4. Virmanom
 5. Instant plaćanje
 6. Vaučerom
 7. Drugo bezgotovinsko plaćanje

Najviše korišćeni načini plaćanja imaju svoj taster za brzi izbor, što je prikazano na slici ispod. Tasteri za brzi izbor načina plaćanja nalaze se u delu kartice koji je na slici označen brojem 3.

Izbor načina plaćanja

Pošto upišete artikle u fiskalni dokument i kliknete na neki od tastera za brzi izbor načina plaćnja (koji su prikazani na slici iznad), fiskalni dokument će biti poslat u procesor fiskalnih računa a zatim, pošto ga procesor fiskalnih računa obradi i pošto programu Sors Kasa pošalje odgovarajući odgovor, i na štampu.

Program Sors Kasa omogućava i plaćanje na više načina (kombinovano plaćanje, na primer, deo može da se plati gotovinom a deo karticom). U slučaju da se plaćanje vrši na više načina, potrebno je da kliknete na taster Sva plaćanja, koji se nalazi u delu kartice koji je na slici označen brojem 3 i otvoriće se prozor za evidenciju svih načina plaćanja koji je prikazan na slici ispod.

Sve vrste plaćanja

U ovom prozoru je potrebno da u polje, koje predstavlja određeni način plaćanja, upišete iznos koji je na taj način plaćen. Na primer, u polje Gotovina treba da upišete iznos koji je plaćen gotovinski, u polje Kartica treba da upišete iznos koji je plaćen karticom i tako dalje.

Drugo bezgotovinsko plaćanje nema svoj brzi taster i ako želite da evidentirate iznos koji je plaćen na drugi bezgotovinski način, potrebno je da to uradite preko prozora u kome se prikazuju sve vrste plaćanja tako što ćete u polje Drugo da upišete odgovarajući iznos, dok u svim ostalim poljima može da ostane 0,00.

IZDAVANJE FISKALNIH DOKUMENATA PREKO EKRANA NA DODIR

Izdavanje fiskalnih dokumenata i upotreba programa Sors Kasa generalno, omogućeno je i na ekranima na dodir (eng. touchscreen), bez upotrebe miša i tastature.

Da biste omogućili izdavanje fiskalnih dokumenata preko ekrana na dodir potrebno je da uradite sledeće:

 1. Pokrenite karticu za podešavanje programa tako što ćete u komandnom meniju da kliknete na dugme Podešavanja a zatim na dugme Podešavanje
 2. U kartici za podešavanje programa kliknite na dugme Račun
 3. Pronađite opciju Koristi se ekran na dodir i postavite znak za potvrdu pored ove opcije
 4. Ponovo pokrenite prozor za izdavanje fiskalnih dokumenata

Najvažnija promena koja će da se desi pošto izvršite prethodno opisano podešavanje je da će u desnom delu kartice sada biti prikazana numerička tastatura, što se vidi na slici ispod.

Kartica za izdavanje dokumenta transakcije prodaja za rad sa ekranima na dodir

Pored numeričke tastature pojaviće se dva dugmeta predstavljena strelicom na dole i strelicom na gore koji omogućavaju lakšu selekciju artikala u tabeli (označeno na prethodnoj slici).

Datum poslednje izmene članka: 21.05.2022