1. softkom
  2. baza znanja
  3. robno knjigovodstvo
  4. evidencija povraćaja robe dobavljaču

EVIDENCIJA POVRAĆAJA ROBE DOBAVLJAČU

SADRŽAJ

Evidencija povraćaja robe dobavljaču
Pregled povratnica dobavljaču
Dokumenti na osnovu povratnice

EVIDENCIJA POVRAĆAJA ROBE DOBAVLJAČU

U tekstu koji sledi opisujemo postupak evidencije povrata robe dobavljaču u programu Sors.

  1. Da biste pokrenuli prozor za unos povrata robe uradite sledeće: u komandnom meniju izaberite stavku Robni promet. U meniju kliknite na stavku Povratnice dobavljač i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Povratnica.
  2. Pošto to uradite na ekranu će se prikazati prozor kao na slici ispod:
Prozor za evidenciju povrata robe dobavljača

Datum povraćaja kao i dobavljača kome se roba vraća možete da upišete u gornjem levom delu prozora (označen brojem 1 na slici). U istom delu prozora možete da izaberete i poslovnu jedinicu (važi samo u slučaju da u okviru preduzeća posluje više organizacionih jedinica).

Artikle možete da upišete na povratnicu tako što ćete u polju Naziv artika izabrati naziv artikla ili tako što ćete u polje Šifra upisati šifru artikla. U polje Količina treba da upišete količinu artikla koju vraćate dobavljaču. Kada izaberete naziv i upišete količinu treba da kliknete na dugme Upiši ili da pritisnite taster Enter na tastaruri i artikal će biti upisan u tabelu koja je na prethodnoj slici označena brojem 3, a vi možete da pristupite unosu sledećeg artikla.

Broj artikala koji može da se upiše na povratnicu nije ograničen. U delu prozora koji je na slici označen brojem 4 prikazana je suma podataka koji se nalaze u tabeli: ukupna količina (zbir količine svih artikala na povratnici), ukupna prodajna vrednost itd.

Artikal možete da obrišete sa povratnice, odnosno iz tabele koja je na slici označena brojem 3, tako što kliknete desnim tasterom miša na njega i zatim u meniju koji se pojavi kliknete na stavku Obriši.

Pošto završite sa upisom artikala, povratnicu možete da snimite klikom na dugme Snimi koje se nalazi u donjem desnom delu prozora.

PREGLED POVRATNICA DOBAVLJAČU

Da biste prikazali povratnice dobavljaču koje su upisane u bazu podataka uradite sledeće:

  1. U komandnom meniju izaberite stavku Robni promet.
  2. U meniju kliknite na stavku Povratnice dobavljač i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Pregled povratnica.

Prozor za pregled povratnica se koristi isto kao i svi ostali prozori za pregled dokumenata u poslovnom programu Sors. Prozore za pregled dokumenata smo detaljno opisali ovde.

DOKUMENTI NA OSNOVU POVRATNICE

Program Sors automatski ažurira sve dokumente na koje povratnica utiče ili u kojima treba da bude prikazana. Povratnica se prikazuje ili ima uticaj na sledeće dokumente:

  1. Lager lista. Količina robe na lageru se uvećava za količinu koja se nalazi u povratnici.
  2. Magacinska kartica (kartica robe). Promena se prikazuje u kartici sakog artikla koji se nalazi u povratnici.
  3. KEP. Vrednost prodate robe se umanjuje za vrednost povratnice, što se u KEP prikazuje na strani razduženja.

Datum poslednje izmene članka: 24.10.2012