1. softkom
  2. proizvodi
  3. knjiga primljenih računa

KNJIGA PRIMLJENIH RAČUNA - KPR

Knjiga primljenih računa (obrazac KPR) je dokument u kome se prikazuju računi koji su primljeni u određenom periodu. Na osnovu ovog dokumenta i knjige izdatih računa poreski obveznik vrši obračun PDV. Uprošćeno rečeno, obračun PDV se vrši tako što se iznos PDV koji je prikazan u knjizi izdatih računa umanji za iznos PDV koji je prikazan u knjizi primljenih računa.

Svi obveznici PDV su dužni da formiraju knjigu primljenih računa za svaki obračunski period. Izgled i forma knjige primljenih računa proizilaze iz Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije PDV.

Program Sors automatski formira knjigu primljenih računa, a na korisniku je samo da je odštampa.

Knjiga primljenih računa