1. softkom
 2. baza znanja
 3. primljeni i izdati računi u poslovnom softveru sors
 4. slanje, preuzimanje statusa i storniranje e faktura

SLANJE, PREUZIMANJE STATUSA I STORNIRANJE E FAKTURA

SADRŽAJ

E fakture iz programa Sors koje mogu da se pošalju na SEF
Podešavanje programa Sors za komunikaciju sa SEF
Prozori u kojima se vrši slanje, preuzimanje statusa i storniranje e faktura
Slanje e faktura na SEF
Slanje e faktura sa prilogom na SEF
Preuzimanje statusa e faktura sa SEF
Storniranje e faktura
Otkazivanje e faktura
Brojevi e faktura

E FAKTURE IZ PROGRAMA SORS KOJE MOGU DA SE POŠALJU NA SEF

Na sistem elektronskih faktura (SEF) mogu da se pošalju sledeći dokumenti koji su napravljeni u programu Sors:

 1. Avansni račun
 2. Račun
 3. Račun - otpremnica
 4. Knjižno odobrenje

Napominjemo da je razlika između računa i računa-otpremnice interna - u programu Sors račun ne umanjuje stanje zaliha dok račun - otpremnica umanjuje stanje zaliha (detaljnije informacije o razlici između ova dva dokumenta možete da pročitate ovde). Oba dokumenta će biti poslata na SEF kao račun i SEF ne vidi razliku između njih.

PODEŠAVANJE PROGRAMA SORS ZA KOMUNIKACIJU SA SEF

Da bi program Sors mogao da ostvari komunikaciju sa SEF, odnosno da bi mogao da šalje e fakture, preuzima statuse i vrši storniranje potrebno je da se izvrše podešavanja programa koja se odnose na autentifikaciju a koja su detaljno opisana ovde.

PROZORI U KOJIMA SE VRŠI SLANJE, PREUZIMANJE STATUSA I STORNIRANJE E FAKTURA

Slanje, preuzimanje statusa i storniranje e faktura vrši se iz prozora za pregled određene vrste dokumenata:

 1. Slanje, preuzimanje statusa i storniranje avansnih računa vrši se iz prozora za pregled avansnih računa
 2. Slanje, preuzimanje statusa i storniranje računa vrši se iz prozora za pregled računa
 3. Slanje, preuzimanje statusa i storniranje računa - otpremnica vrši se iz prozora za pregled računa-otpremnica
 4. Slanje, preuzimanje statusa i storniranje knjižnih odobrenja vrši se iz prozora za pregled knjižnih odobrenja

U prozorima za pregled avansnih računa, računa, računa - otpremnica i knjižnih odobrenja komande za rad sa SEF nalaze se na istom mestu i koriste se na isti način. Zbog toga se uputstva koja slede odnose na sve navedene prozore.

Na slici ispod označene su opcije koje se odnose na komunikaciju sa SEF u prozorima za pregled dokumenata.

Slanje dokumenata na SEF

SLANJE E FAKTURA NA SEF

Da biste poslali određene dokumente na SEF potrebno je da ih prvo selektujete u tabeli i da zatim kliknete na dugme Pošalji na SEF koje je na slici označeno brojem 1. Naglašavamo da možete da pošaljete više dokumenata odjednom tako što ih prvo selektujete a zatim kliknete na dugme Pošalji na SEF.

Alternativno, određeni dokument možete da pošaljete na SEF i tako što desnim tasterom miša kliknete na njega a zatim, u meniju koji se pojavi, na opciju Pošalji na SEF.

SLANJE E FAKTURE SA PRILOGOM NA SEF

Program Sors omogućava slanje dokumenata na SEF sa prilogom. Da biste poslali dokument sa prilogom na SEF potrebno je da kliknete desnim tasterom miša na njega posle čega će se prikazati meni u kome treba da kliknete na opciju Pošalji na SEF sa prilogom. Pošto to uradite otvoriće se prozor koji je prikazan na slici ispod.

Slanje e fakture sa prilogom.

Ako kliknete na dugme Pronađi otvoriće se prozor pomoću koga možete da izaberete priloge koje želite da pošeljete na SEF. Moguće je slanje do 3 priloga u pdf formatu koji maksimalno zauzimaju 25MB prostora. Treba da imate u vidu da ćete moći da pošaljete maksimalno 2 priloga ako je program Sors podešen da šalje prikaz dokumenta na SEF kao prilog.

Prilozi koji će biti poslati na SEF zajedno sa dokumentom su prikazani u tabeli. Iz ove tabele prilog možete da uklonite tako što ga prvo selektujete a zatim kliknete na dugme Obriši.

Kada završite sa izborom priloga potrebno je da klinete na dugme OK i dokument sa prilozima će biti poslat na SEF.

PREUZIMANJE STATUSA E FAKTURE SA SEF

U sistemu elektronskih faktura kupcu je omogućeno da odobri ili odbije da primi elektronsku fakturu a izdavalac fakture (dobavljač) može da je stornira. U skladu sa tim, elektronska faktura može da ima sledeće statuse:

 1. Nije poslato. E fakture sa ovim statusom nisu poslate na SEF.
 2. Slanje. E fakture sa ovim statusom se nalaze u fazi slanja, što znači da kupac ne može da ih vidi. U slučaju da e faktura duže vremena ima status Slanje potrebno je da se otkaže jer je verovatno došlo do greške.
 3. Poslato. E fakture sa ovim statusom su poslate na SEF ali ih kupac nije odobrio ni odbio. Praktično, ovaj status označava da se čeka odgovor kupca.
 4. Odobreno. E fakture sa ovim statusom su odobrene od strane kupca.
 5. Stornirano. E fakture sa ovim statusom su stornirane od strane dobavljača.
 6. Odbijeno. E fakture sa ovim statusom su odbijene od strane kupca (kupac je odbio da ih primi).

Dodatno, e faktura može da ima i sledeće statuse:

 1. Greška. Ovaj status označava da je prilikom slanja e-fakture došlo do greške. E fakture sa ovim statusom je potrebno otkazati.
 2. Nacrt. U slučaju da e faktura duže vremena ima status Nacrt potrebno je da se otkaže jer je verovatno došlo do greške.
 3. Novo. U slučaju da e faktura duže vremena ima status Novo potrebno je da se otkaže jer je verovatno došlo do greške.

Status e faktura možete da preuzmete sa SEF tako što ih prvo selektujete a zatim kliknete na dugme Osveži SEF status koje se nalazi u delu prozora koji je na slici označen brojem 1. Napominjemo da će biti preuzet status onih e faktura koje su selektovane u tabeli.

Alternativno, status određenog dokumenta možete da preuzmete sa SEF i tako što desnim tasterom miša kliknete na njega a zatim, u meniju koji se pojavi, na opciju Osveži SEF status.

Status e fakture prikazan je u koloni Status dokumenta na SEF (označeno brojem 3 na slici).

Prilikom odobravanja elektronske fakture kupac može ali ne mora da upiše komentar. U slučaju da kupac odbije da primi elektronsku fakturu obavezan je da upiše komentar, odnosno razlog odbijanja. Komentar koji je kupac naveo prilikom odobravanja ili odbijanja e fakture prikazuje se u koloni Komentar kupca na SEF (označeno brojem 3 na slici). Ako je komentar opširan i ne može da bude prikazan u koloni, možete da ga prikažete u celosti tako što kliknete desnim tasterom na dokument a zatim na opciju Komentari na SEF i prikazaće se prozor u kome možete da vidite ceo komentar.

Omogućeno je filtriranje dokumenata po statusu pomoću filtera Status na SEF koji se nalazi u delu prozora koji je na slici označen brojem 2.

STORNIRANJE E FAKTURA

Storniranje e faktura vrši izdavaoc dokumenta (dobavljač) u situacijama kada je e faktura isporučena primaocu (kupcu) a potrebno da povuče, odnosno da postane nevažeća. U skladu sa tim mogu da se storniraju e fakture koji imaju status Poslato, Odbjeno i Odobreno a storniranje se vrši se tako što se desnim tasterom klikne na fakturu a zatim, u meniju koji se prikaže, na opciju Storniraj ili otkaži na SEF.

OTKAZIVANJE E FAKTURA

Otkazivanje elektronskih faktura vrši izdavaoc dokumenta (dobavljač) u slučajevima kada je prilikom slanja e fakture došlo do greške, odnosno kada e faktura nije isporučena prmaocu (kupcu). To znači da mogu da se otkažu samo e fakture sa statusima Greška, Novo, Nacrt i Slanje. E fakture sa statusom Novo, Nacrt i Slanje mogu da se otkažu samo ako su duže vremena u ovom statusu. Otkazivanje elektronskih faktura vrši se tako što se desnim tasterom klikne na fakturu a zatim, u meniju koji se prikaže, na opciju Storniraj ili otkaži na SEF.

BROJEVI E FAKTURA

E fakture u sistemu elektronskih faktura moraju da imaju jedinstven broj, odnosno identifikator i zbog toga se broj e fakture u programu Sors sastoji iz tri dela. Prvi deo označava vrstu dokumenta, drugi deo je numeracija e fakture a treći deo predstavlja godinu izdavanja. Na primer, u e fakturi sa brojem AV-1889/2023 deo AV označava vrstu dokumenta avansni račun, deo 1889 označava broj avansnog računa a deo 2023 označava da je faktura izdata u 2023 godini. Sledi spisak oznaka dokumenata u programu Sors (prvi deo broja fakture):

 1. Oznaka AV odnosi se na avansne račune
 2. Oznaka RN odnosi se na račune
 3. Oznaka RO odnosi se na račune-otpremnice
 4. Oznaka KO odnosi se na knjižna odobrenja

Datum poslednje izmene članka: 24.04.2023