RAČUN

SADRŽAJ

Video
Prozor za izdavanje računa
Prozor za pregled računa
Komunikacija sa SEF
Izmena računa
Izveštaji koji se formiraju automatski na osnovu računa

VIDEO

PROZOR ZA IZDAVANJE RAČUNA

U tekstu koji sledi opisujemo postupak izdavanja računa u programu Sors:

 1. Da biste pokrenuli prozor za izdavanje računa uradite sledeće: u komandnom meniju izaberite stavku Kupci.
 2. U meniju kliknite na stavku Računi i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Račun.
 3. Na ekranu se prikazuje prozor za izdavanje računa koji izgleda kao na slici ispod.
Prozor za izradu računa

Ovaj prozor i njegove funkcije detaljno smo opisali ovde.

PROZOR ZA PREGLED RAČUNA

Da biste prikazali prozor za pregled računa uradite sledeće:

 1. Prvo treba da u komandnom meniju izaberite stavku Kupci.
 2. Zatim u meniju treba da kliknite na opciju Računi.
 3. Prikazuje se meniji u kome treba da kliknite na opciju Pregled računa.

Prozor za pregled računa se koristi isto kao i svi ostali prozori za pregled dokumenata u poslovnom programu Sors. Prozore za pregled dokumenata smo detaljno opisali ovde.

U levom delu prozora, nalaze se kriterijumi za pretraživanje dokumenata, a tabela u kojoj se prikazuju računi, zauzima centralni i najveći deo prozora.

Ako kliknete desnim tasterom miša na određeni račun u tabeli prikazaće se meni sa opcijama. Neke od ovih opcija važe za sve prozore u kojima se prikazuju dokumenti i njih smo opisali u posebnom članku, a u tekstu koji sledi navodimo opcije koje se odnose na samo na račune:

 1. Avansni računi. Ako kliknete na ovu opciju otvoriće se prozor koji služi za povezivanje avansnih računa sa konačnim računima a koji je detaljno opisan ovde.
 2. Štampaj deklaraciju na osnovu računa. Izborom ove opcije možete da odštampate deklaracije za artikle koji se nalaze u računu. Više na ovu temu možete da pročitate ovde.
 3. Izvezi račun u .csv fajl. Ako kliknete na ovu opciju program će sve podatke iz računa da izveze u tekstualni .csv fajl. Ova opcija je korisna za razmenu podataka između različitih programa. Račun se izvozi iz našeg programa a uvozi se u drugi program, što značajno skraćuje vreme potrebno za evidenciju promena.
 4. Kopiraj račun. Detaljan opis ove opcije dat je ovde.
 5. Pošalji e-mailom. Ova opcija omogućava slanje računa mejlom.
 6. Pošalji na SEF. Ova opcija služi za slanje računa na sistem elektronskih faktura (SEF).
 7. Osveži SEF status. Ova opcija služi za preuzimanje statusa računa sa SEF.
 8. Storniraj ili otkaži na SEF. Ova opcija služi za otkazivanje, odnosno storniranje dokumenta na SEF.
 9. Komentari SEF. Ako kliknete na ovu opciju biće prikazan prozor u kome se nalaze komentari koje je kupac, odnosno izdavalac računa (dobavljač) upisao.

Omogućena je i primena određenih opcija na više računa odjednom. Potrebno je da u tabeli selektujete račune na koje želite da primenite određenu opciju (selektovanje više računa možete da obavite tako što držite pritisnut taster Ctrl na tastaturi dok klikćete mišem na račune koje želite da selektujete) i da zatim kliknete desnim tasterom miša na selektovane račune. Prikazaće se meni sa sledećim stavkama:

 1. Kopiraj račune. Detaljan opis ove opcije dat je ovde.
 2. Štampaj selektovane dokumente. Ako kliknete na ovu opciju program će poslati na štampu sve selektovane dokumente odjednom.
 3. Pošalji e-mailom. Ova opcija omogućava slanje selektovanih računa mejlom.
 4. Izvezi selektovane račune u .csv fajl. Ako kliknete na ovu opciju program će sve podatke iz selektovanih računa da izveze u tekstualni .csv fajl.
 5. Pošalji na SEF. Ova opcija služi za slanje izabranih računa na sistem elektronskih faktura (SEF).
 6. Osveži SEF status. Ova opcija služi za preuzimanje statusa izabranih računa sa SEF.

KOMUNIKACIJA SA SEF

Detaljne informacije o slanju dokumenata na SEF, preuzimanju statusa dokumenta, otkazivanju i storniranju dokumenata možete da pročitate u ovde.

IZMENA RAČUNA

Izmena računa može da se izvrši na sledeći način:

 1. Prvo je potrebno da u prozoru za pregled računa pronađete račun koju želite da izmenite. To možete da uradite na način koji opisan u prethodnom izlaganju.
 2. Pošto pronađete račun koji želite da izmenite kliknite desnim tasterom miša na njega i na ekranu će se prikazati meni u kome treba da izaberete opciju Prikaži račun.
 3. Odmah zatim na ekranu se prikazuje račun u prozoru koji je identičan prozoru koji se koristi za izdavanje računa.
 4. U donjem levom delu prozora pronađite dugme Izmeni i kliknite mišem na njega.
 5. Dalji postupak je identičan postupku izdavanja računa koji je opisan ovde.

Napominjemo da nije moguća izmena računa koji su poslati na SEF.

IZVEŠTAJI KOJI SE FORMIRAJU AUTOMATSKI NA OSNOVU RAČUNA

Program Sors automatski ažurira sve izveštaje na koje račun utiče ili u kojima treba da bude prikazan. Račun se prikazuje ili ima uticaj na sledeće izveštaje:

 1. Spisak obaveza po kupcima. Ukupne obaveze kupaca se uvećavaju za fakturisani iznos.
 2. Kartica kupca. Vrednost računa se prikazuje na strani zaduženja u kartici kupca.
 3. Knjiga izdatih računa. Podaci sa računa se prikazuju u knjizi izdatih računa.

Napominjemo da račun ne umanjuje stanje zaliha i da se ne prikazuje u izveštajima koji se odnose na prodaju robe. Sa druge strane, račun-otpremnica je poseban dokument koji umanjuje stanje zaliha i koji se prikazuje u izveštajima o stanju zaliha. Više o ovoj temi možete da pročitate ovde.

Datum poslednje izmene članka: 19.11.2022