RAČUNI DOBAVLJAČA

SADRŽAJ

Video
Evidencija računa dobavljača
Pregled računa dobavljača
Izmena evidentiranog računa
Evidencija računa dobavljača na osnovu kalkulacije

VIDEO

EVIDENCIJA RAČUNA DOBAVLJAČA

Evidencija računa dobavljača je jednostavan postupak koji se svodi na prepisivanje najvažnijih elemenata sa fakture. Da biste izvršili evidenciju računa dobavljača uradite sledeće:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Rashodi.
 2. U meniju kliknite na stavku Računi i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Evidencija računa.
 3. Prikazuje se prozor za evidenciju računa dobavljača koji je izgleda kao na slici:
Prozor za evidenciju računa dobavljača

U delu prozora Podaci o dokumentu nalaze se polja dobavljač, poslovna jedinica, opis, datum izdavanja, datum valute... Iz naziva ovih polja trebalo bi da bude jasno koji podaci u njih treba da budu upisani. Izdvajamo dva polja koja zahtevaju dodatna objašnjenja:

 1. Poslovna jedinica. U slučajevima kada u okviru istog pravnog lica posluje više poslovnih jedinica program Sors omogućava evidenciju i analitiku rashoda za svaku poslovnu jedinicu posebno kao i za preduzeće u celini. U ovom padajućem meniju možete da izaberete poslovnu jedinicu na koju se račun odnosi. U slučaju da se račun odnosi na sve poslovne jedinice u ovom padajućem meniju izaberite opciju Sve.
 2. Grupa. Program Sors ima mogućnost grupisanja rashoda što doprinosi preciznijem izveštavanju. Grupisanje rashoda podrazumeva da se svaki račun dobavljača podvede pod određenu grupu troškova. Na primer, račun za gorivo pripada grupi Troškovi goriva, računi za telefon pripadaju grupi Troškovi telefona itd. Prilikom formiranja periodičnih analitičkih izveštaja grupe troškova će biti prikazane zasebno što omogućava jasan uvid u strukturu rashoda. U polju Grupa treba da izaberete jednu od prethodno definisanih grupa kojoj račun pripada. To možete da uradite tako što ćete dva puta da kliknete na polje Grupa posle čega će se na ekranu prikazati prozor sa prethodno definisanim grupama. Izaberite željenu grupu tako što ćete da kliknete na nju.

U delu prozora Zaduženje nalazi se polje u koje treba da upišete ukupan iznos računa kao i polje u koje treba da upišete vrednost nabavki koje su oslobođene od PDV. U slučaju da na računu nisu iskazane nabavke koje su oslobođene od PDV u ovom polju treba da ostavite vrednost 0.

U delu prozora PDV koji ne može da se odbije treba da upišete poresku osnovicu i vrednost PDV za robu za koju nije predviđen odbitak prethodnog poreza.

U delu prozora PDV koji može da se odbije treba da upišete poresku osnovicu i vrednost PDV za robu za koju je predviđen odbitak prethodnog poreza.

Polja koja se nalaze u delu prozora Uvoz su podrazumevano zaključana i popunjavaju se samo kada se evidentiraju ino računi, odnosno kada se evidentiraju računi da robu i usluge koje su nabavljane u inostranstvu. Da biste otključali ova polja potrebno je da postavite znak za potvrdu pored opcije Uvoz koja se nalazi u delu prozora Podaci o dokumentu. Iz naziva polja bi trebalo da bude jasno koje vrednosti treba da budu upisane u određeno polje.

Pošto završite sa unosom podataka treba da kliknete na dugme Snimi koje se nalazi u donjem desnom delu prozora i račun dobavljača će biti evidentiran.

PREGLED RAČUNA DOBAVLJAČA

Da biste prikazali račune dobavljača koji su prethodno evidentirani uradite sledeće:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Rashodi.
 2. U meniju kliknite na stavku Računi i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Pregled računa.

Prozor za pregled računa dobavljača se koristi isto kao i svi ostali prozori za pregled dokumenata u poslovnom programu Sors. Prozore za pregled dokumenata smo detaljno opisali ovde.

IZMENA EVIDENTIRANOG RAČUNA

Izmenu evidentiranog računa dobavljača možete da izvršite na sledeći način:

 1. Prvo je potrebno da u prozoru za pregled računa dobavljača pronađete račun koji želite da izmenite. To možete da uradite na način koji opisan u prethodnom izlaganju.
 2. Pošto pronađete račun koji želite da izmenite kliknite dva puta mišem na njega.
 3. Odmah zatim na ekranu se prikazuje račun u prozoru koji je identičan prozoru koji se koristi za evidenciju računa dobavljača.
 4. U donjem levom delu prozora pronađite dugme Izmeni i klikite mišem na njega.
 5. Dalji postupak je identičan postupku evidencije računa dobavljača koji je opisan ovde.

EVIDENCIJA RAČUNA DOBAVLJAČA NA OSNOVU KALKULACIJE

Program Sors ima mogućnost da automatski popuni podatke u prozoru za evidenciju računa dobavljača na osnovu prethodno evidentirane kalkulacije. Da biste automatski popunili podatke u prozoru za evidenciju računa dobavljača na osnovu kalkulacije uradite sledeće:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Robni pomet.
 2. U meniju kliknite na stavku Kalkulacije i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Pregled kalkulacije.
 3. Na ekranu će se prikazati prozor za pregled kalkulacija koji je identičan kao i svi drugi prozori za pregled dokumenata. Uputstvo za rad sa prozorima za pregled dokumenata možete da pronađete ovde.
 4. Kliknite desnim tasterom miša na kalkulaciju na osnovu koje želite da evidentirate račun i na ekranu će se prikazati meni u kome treba da pronađete opciju Evidentiraj račun dobavljača
 5. Pošto kliknete na ovu opciju na ekranu će se prikazati prozor za evidenciju računa dobavljača koji će biti popunjen na osnovu podataka iz kalkulacije koju ste izabrali.
 6. Ostaje još samo da proverite podatke i da kliknete na dugme Snimi.

Datum poslednje izmene članka: 10.06.2013