1. softkom
  2. proizvodi
  3. program za veleprodaju

PROGRAM ZA VELEPRODAJU SORS VP

Program za veleprodaju Sors VP je jednostavan za upotrebu a obuhvata sve dokumente i izveštaje koje su potrebni u trgovini na veliko.

Automatizuje i ubrzava evidenciju prijema i izdavanja robe, izradu ponuda, predračuna, računa i drugih dokumenata. Program automatski pravi izveštaje kao što su kartice kupaca, lager lista, promet robe po kupcima, knjiga primljenih računa ... Mogućnost ljudske greške prilikom unosa i obrade podataka je svedena na minimum.

Program za veleprodaju Sors VP je dizajniran tako da se svi podaci čuvaju na jednom mestu, u jednoj bazi podataka kojoj istovremeno može da pristupa više korisnika. Omogućen je i rad na udaljenim lokacijama.

Može da radi samostalno ili zajedno sa programom za maloprodaju.

IZDANJA PROGRAMA

Program za veleprodaju Sors VP ima tri izdanja koje se razlikuju po svojim funkcijama i ceni.

OPIS FUNKCIJE SORS VP LITE SORS VP SORS VP PLUS
ROBNI PROMET
check mark check mark check mark
FAKTURISANJE
Šifarnik kupaca | Ponude | Predračuni | Ino predračuni (proforma invoice) | Avansni računi | Računi | Ino računi (invoice) | Rezervacija robe za kupca | Knjižna odobrenja | Knjiga izdatih računa | Kartice kupaca | Zbirna dugovanja po kupcima
check mark check mark check mark
PROMET PO TEKUĆIM RAČUNIMA
check mark check mark check mark
MOGUĆNOST RADA NA UDALJENIM LOKACIJAMA
check mark check mark check mark
IZVEŠTAJI
no check mark check mark check mark
RASHODI
no check mark check mark check mark
FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO
no check mark no check mark check mark
PROIZVODNJA
Sastavnice (normativi) | Prijemnice | Radni nalozi | Trebovanja | Predajnice | Kalo, lom i rastur | Lager lista (magacin materijala)
no check mark no check mark check mark
CENA 200 € 250 € 400 €

Napomena: cene su izražene bez PDV

PRAVA KOJA KORISNIK STIČE KUPOVINOM (LICENCA)

Trajno pravo korišćenja programa
Korisnik stiče trajno pravo korišćenja programa za veleprodaju Sors VP, što znači da nema nikakve periodične finansijske obaveze prema Softkomu u smislu održavanja ili iznajmljivanja.

Pravo na instalaciju programa u tri računara
Korisnik ima pravo da instalira program u tri računara koja koriste jednu bazu podataka. Pravo na instalaciju u svaki sledeći računar se naplaćuje 30% od cene licence.

USLUGE KOJE SU URAČUNATE U CENU PROGRAMA

Instalacija programa u računare kupca
Instalacija programa u računare kupca je uračunata u cenu i ne naplaćuje se posebno. Ona se, u skladu sa željama korisnika, može obaviti u prostorijama korisnika ili u prostorijama Softkoma. U slučaju da je sedište korisnika van Beograda instalacija se obavlja pomoću programa za pomoć na daljinu (Team Viewer). U skladu sa svojim potrebama i organizacijom korisnik može samostalno da izvrši instalaciju programa u skladu sa uputstvima.

Obuka zaposlenih za rad u programu
Obuka zaposlenih za rad u programu je uračunata u cenu i ne naplaćuje se posebno. Ona se, u skladu sa željama korisnika, može obaviti u prostorijama korisnika ili u prostorijama Softkoma. U slučaju da je sedište korisnika van Beograda obuka se obavlja telefonskim putem i pomoću programa za pomoć na daljinu (Team Viewer).

Tehnička podrška za prvu godinu korišćenja programa
Usluga tehničke podrške za prvu godinu korišćenja programa je uračunata u navedene cene, a posle toga se naplaćuje po važećem cenovniku. Korisnici koji po isteku prve godine korišćenja programa ne žele da koriste usluge tehničke podrške mogu nesmetano da nastave sa upotrebom programa.

DODATNI MODULI

Dodatni moduli su namenjeni korisnicima koji imaju specifične potrebe i njihova kupovina nije obavezna. Isporučuju se isključivo korisnicima naših programa što znači da ih nije moguće kupiti samostalno.

POVEZIVANJE SA WEB PRODAVNICOM

Ovaj modul omogućava razmenu podataka između programa i web prodavnice tako što u web prodavnicu šalje podatke o artiklima, stanju zaliha i cenama dok iz web prodavnice preuzima podatke o naručenim artiklima. Čitav proces je automatizovan. Cena modula je 50 €.

Saznajte više

SERVIS

Ovaj modul je namenjen firmama koje pružaju usluge servisa. Sadrži revers (dokument za evidenciju prijema robe u servis) kao i radni nalog koji može da ima više statusa (u radu, urađen i sl). Povezan je sa drugim delovima programa. Cena modula je 50 €.

VIŠEKORISNIČKA UPOTREBA

Broj korisnika koji mogu da upotrebljavaju program za veleprodaju Sors VP nije ograničen. Svaki korisnik može da ima svoj korisnički nalog i postoji mogućnost ograničavanja pristupa podacima. Na primer, jedan korisnik može da izdaje račune ali ne može da pristupa podacima koji se odnose na evidenciju rashoda. Drugom korisniku može da se odobri da pregleda sve podatake, ali može da mu se uskratiti pravo da unosi nove ili menja postojeće podatke.

Više o korisničkim nalozima

RAD U MREŽI I RAD NA UDALJENIM LOKACIJAMA

Program je u potpunosti prilagođen za rad u mrežnom okruženju što znači da su podaci centralizovani u jednu bazu podataka kojoj istovremeno može da pristupa više korisnika. Omogućen je i rad na udaljenim lokacijama.

Više o radu u mreži i radu na udaljenim lokacijama

RAD SA VIŠE MAGACINA

Sors VP je u potpunosti prilagođen za rad sa više magacina. Lager lista, kartica robe ili izveštaji o prodaji robe mogu da budu prikazani za svaki magacin posebno ili za sve magacine zajedno.

ROBNI PROMET

Program za veleprodaju Sors VP omogućava vođenje precizne evidencije prometa robe u magacinu. Najvažniji dokumenti pomoću kojih se evidentira promet robe u magacinu veleprodaje su kalkulacija, otpremnica, povratnica, nivelacija i otpis. Na osnovu ovih dokumenata program automatski formira veliki broj izveštaja kao što su lager lista, kartica robe.

Više o robnom prometu

FAKTURISANJE

Softver za veleprodaju ima mogućnost izdavanja ponuda, predračuna, avansnih računa, računa-otpremnica kao i knjižnih odobrenja i zaduženja. Na osnovu ovih dokumenata vodi se precizna evdencija obaveza kupaca a uvid u ovu evidenciju omogućen je kroz izveštaje kao što su kartice kupca, kumulativni prikaz dugovanja po kupcima i drugi. Mogućnosti koje su korisne za svaku veleprodaju su povezivanje računa sa avansnim računom, automatska izrada računa na osnovu otpremnice itd.

Više o fakturisanju

RASHODI

Softver za veleprodaju Sors VP omogućava preduzetničku evidenciju rashoda odnosno evidenciju obaveza prema dobavljačima, zaposlenima i evidenciju drugih troškova. Evidentiraju se računi dobavljača, knjižna zaduženja i odobrenja a program na osnovu tih dokumenata automatski formira izveštaje koji omogućavaju uvidi u stanje obaveza prema dobavljačima: kartice dobavljača, kumulativni prikaz zaduženja po dobavljačima, izveštaje o rokovima dospeća računa na naplatu i druge.

Više o evidenciji rashoda

PROMET PO TEKUĆIM RAČUNIMA

Ovaj deo softvera za veleprodaju omogućava preduzetničku evidenciju prometa po tekućim računima, odnosno evidenciju priliva i odliva stredstava. Najvažnije funkcije ovog dela programa su evidencija prometa, promet po računima, gotovinski promet... Još jedna korisna funkcija programa je izveštaj o materijalnim troškovima, odnosno izveštaj o plaćanju gotovinskih računa.

Više o prometu po tekućim računima

FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO

Modul za finansijsko knjigovodstvo omogućava evidenciju poslovnih promena po sistemu dvojnog knjigovodstva. On se isporučuje opciono, što znači da korisnik može da izabere verziju programa koja ne uključuje ovaj modul. Sadrži nalog za knjiženje, dnevnik knjiženja, bruto bilans, bilans stanja, bilans uspeha, zaključni list, analitičke kartice, poreske knjige, POPDV prijavu. Važno je da naglasimo da je moguće postavljenje šema za automatsko knjiženje.

Više o finansijskom knjigovodstvu