PROGRAM ZA IZDAVANJE RAČUNA SORS FA

Program za izdavanje računa Sors FA olakšava i sistematizuje izdavanje i arhiviranje dokumenata i omogućava uvid u obaveze kupaca.

Program za račune omogućava formiranje dokumenata kao što su predračuni, ponude, računi, knjižna odobrenja i zaduženja. Ovi dokumenti predstavljaju osnov za formiranje izveštaja o obavezama kupaca kao što su kartica kupca, kumulativni prikaz dugovanja po kupcima, izveštaj o roku dospeća računa na naplatu itd. Omogućena je i evidencija rashoda i praćenje odnosa sa dobavljačima.

Program za izdavanje računa dolazi u tri verzije koje se razlikuju po svojim funkcijama i ceni. Sve verzije programa su prilagođene za rad u mrežnom okruženju a omogućen je i pristup podacima sa udaljene lokacija putem interneta. U tabeli koja sledi dat je uporedni prikaz svih verzija kao i njihove mogućnosti.

VIDEO - PROGRAM ZA RAČUNE

VERZIJE PROGRAMA ZA IZDAVANJE RAČUNA

OPIS FUNKCIJE SORS FA LITE SORS FA SORS FA PLUS
FAKTURISANJE
Ponude | Predračuni | Ino predračuni (proforma invoice) | Avansni računi | Računi | Ino računi (invoice) | Knjižna odobrenja | Knjiga izdatih računa | Kartice kupaca | Zbirna dugovanja po kupcima
check mark check mark check mark
BLAGAJNA - FINANSIJSKI PROMET
Evidencija uplata i isplata | Pregled uplata i isplata | Pregled prometa
check mark check mark check mark
ANALIZA
no check mark check mark check mark
RASHODI
no check mark check mark check mark
FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO
no check mark no check mark check mark
CENA 50 € 100 € 300 €

Napomena: cene su izražene bez PDV

SORS FA LITE

Fakturisanje
Rashodi
Analiza
Fin. knjigovodstvo

Cena: 50 €

Saznajte više

SORS FA

Fakturisanje
Rashodi
Analiza
Fin. knjigovodstvo

Cena: 100 €

Saznajte više

SORS FA PLUS

Fakturisanje
Rashodi
Analiza
Fin. knjigovodstvo

Cena: 300 €

Saznajte više