1. softkom
  2. proizvodi
  3. kepu knjiga

KEPU - KNJIGA EVIDENCIJE PROMETA ROBE I USLUGA

Od 1.1.2016 Knjiga evidencije prometa robe i usluga (KEPU) se zamenjuje Knjigom evidencije prometa (KEP). Više o tome možete da pročitate ovde.

Kepu knjiga je obrazac propisan pravilnikom u kome se finansijski prikazuje ulaz, izlaz i stanje robe u skladištu. Program Sors automatski formira ovaj obrazac na osnovu podataka iz kalkulacije, nivelacije, otpremnice, povratnice i drugih dokumenata.

Knjiga prometa roba i usluga (kepu knjiga)

Detaljna uputstva za rad sa KEPU knjigom možete da pronađete u našoj bazi znanja.

DOKUMENTI NA OSNOVU KOJIH SE FORMIRA KEPU KNJIGA

Kepu knjiga se automatski formira na osnovu sledećih dokumenata:

  1. Kalkulacija. Prodajna vrednost robe sa kalkulacije se prikazuje na strani zaduženja, čime se finansijski evidentira ulaz robe u skladište.
  2. Nivelacija. Vrednost nivelacije se prikazuje na strani zaduženja. Na taj način se evidentira promena vrednosti robe u skladištu.
  3. Račun. Prodajna vrednost se prikazuje na strani razduženja, čime se evidentira izlaz robe iz skladišta.
  4. Otpremnica. Prodajna vrednost se prikazuje na strani razduženja, čime se evidentira izlaz robe iz skladišta.
  5. Povratnica (kupac). Vrednost po kojoj je roba prodata kupcu se prikazuje u minusu na strani razduženja, što uzrokuje umanjenje ukupne vrednosti robe koja je izlašla iz skladišta.
  6. Povratnica (dobavljac). Prodajna vrednost robe koja je vraćena dobavljaču se prikazuje na strani zaduženja u minusu, čime se evidentira izlaz robe iz skladišta.
  7. Otpis. Prodajna vrednost otpisane robe se prikazuje na strani zaduženja u minusu, čime se evidentira izlaz robe iz skladišta.

KEPU KNJIGA U VELEPRODAJI

Privredna društva koja vrše prodaju robe na veliko mogu u kepu knjizi da prikazuju prodajne vrednost bez PDV ili sa PDV saobrazno članu 3 Pravilnika o izmenama i dopunama pravilnika o evidenciji prometa robe i usluga.

Program Sors omogućava evidenciju prometa u kepu knjizi sa PDV ili bez PDV u skladu sa potrebama korisnika.