1. softkom
  2. proizvodi
  3. fakturisanje

FAKTURISANJE

Osnovna funkcija modula za fakturisanje u programu Sors je da automatizuje izdavanje dokumenata kao što su ponuda, predračun, avansni račun, račun, knjižno odobrenje i zaduženje kao i da omogući vođenje precizne evdencije obaveza kupaca. Uvid u obaveze kupaca je omogućen kroz izveštaje kao što su kartica kupaca, kumulativni prikaz dugovanja po kupcima, izveštaj o roku dospeća računa na naplatu itd. Ovi izveštaji, kao i niz drugih, formiraju se automatski.

Program Sors, osim navedenih, ima i niz drugih značajnih funkcija: povezivanje računa sa avansnim računom, automatsku izradu računa na osnovu prethodno izdatih predračuna, automatsku izradu rezervacija na osnovu predračuna i druge.

Pogledajte na ovoj stranici:
Izdavanje predračuna | Izdavanje računa | Knjižna odobrenja | Knjiga izdatih računa (KIR) | Kartice kupaca

IZDAVANJE PREDRAČUNA

Izdavanje predračuna u programu Sors je veoma jednostavna operacija, a sam prozor u kome se ova radnja obavlja je logičan i lako razumljiv. Unos kupca i datuma valute su radnje koje se prve obavljaju, a posle toga ostaje još samo da se u predračun upišu artikli koji su predmet trgovine.

Obrazac za izradu predračuna

Pretraživanje predračuna

Program Sors omogućava korisniku da sam formira izveštaje tako što sastavlja upite kombinujući niz kriterijuma za pretraživanje i filtriranje baze podataka. Tako korisnik može da sastavi sledeći upit: "prikaži sve predračune izdate u periodu od 1.12.2015 - 31.12.2015 kupcu Softkom". U navedenom upitu korisnik je kombinovao dva kriterijuma za pretraživanje (period izdavanja i kupca).

Detaljan opis postupka izdavanja, pretraživanja i prikazivanja predračuna u programu Sors možete da pogledate u našoj bazi znanja.

IZDAVANJE RAČUNA

Obrazac koji se u programu Sors koristi za izradu računa je logičan i dizajniran tako da korisniku bude jasan i jednostavan za upotrebu. Postupak izdavanja računa odvija se u nekoliko koraka: potrebno je izvršiti unos kupca i datuma valute a zatim i upis artikala u račun, što se radi tako što se unese šifra ili naziv artikla i zatim klikne na dugme za upis na račun.

Pretraživanje računa

Korisnik formira izveštaje tako što sastavlja upite kombinujući niz kriterijuma za pretraživanje i filtriranje baze podataka.

Tako korisnik može da sastavi sledeći upit: "prikaži sve račune izdate  u periodu od 1.12.2015 - 31.12.2015 kupcu Softkom". U navedenom upitu korisnik je kombinovao dva kriterijuma za pretraživanje (period izdavanja i kupca).

Detaljan opis postupka izdavanja, pretraživanja i prikazivanja računa u programu Sors možete da pogledate u našoj bazi znanja.

KNJIŽNA ODOBRENJA

Evidencija knjižnog odobrenja u programu Sors je veoma jednostavna: treba upisati datum, kupca, kratak opis, iznos odobrenja, PDV i iznos poreske osnovice.

Detaljan opis postupka izdavanja, pretraživanja i prikazivanja knjižnog odobrenja kupcima u programu Sors možete da pogledate u našoj bazi znanja.

KNJIGA IZDATIH RAČUNA

Knjiga izdatih računa je dokument u kome se prikazuju računi koji su izdati u određenom periodu. Ovaj dokument predstavlja osnov za utvrđivanje PDV i svi obveznici PDV su dužni da ga formiraju za svaki obračunski period. Program Sors automatski formira ovaj obrazac, a na korisniku je samo da ga odštampa.

Više o knjizi izdatih računa možete da saznate u našoj bazi znanja.

KARTICE KUPACA

Kartica kupca je izveštaj u kome su prikazane sve promene koje su vezane za određenog kupca: svi računi koji su mu izdati, sve uplate koje je izvršio kao i sva knjižna odobrenja koja su mu izdata.

Program Sors ovaj izveštaj formira automatski, na osnovu prethodno upisanih podataka. Takođe, program Sors ima mogućnost prikazivanja prometa svih kupaca.

Više o radu sa karticama kupca u programu Sors možete da pogledate u našoj bazi znanja.