1. softkom
  2. baza znanja
  3. robno knjigovodstvo
  4. zavisni troškovi nabavke

ZAVISNI TROŠKOVI NABAVKE

SADRŽAJ

Način obračuna zavisnih troškova nabavke
Dodavanje zavisnih troškova u kalkulaciju

NAČIN OBRAČUNA ZAVISNIH TROŠKOVA NABAVKE

Bruto nabavna cena za određeni artikal obračunava se po formuli: fakturisana nabavna cena bez PDV + zavisni troškovi nabavke po artiklu = bruto nabavna cena. Zavisni troškovi nabavke mogu da budu troškovi prevoza, istovara, utovara, špedicije (kod uvozne robe) i drugi. Oni se odnose na celu kalkulaciju, odnosno na celu fakturu dobavljača. Na primer, ako vršite nabavku 10 različitih artikala koje prevozite istim prevoznim sredstvom, fakturisani troškovi prevoza će se odnositi na svih 10 artikala. Da bi se obračunala bruto nabavna cena za svaki artikal, potrebno je da se prvo obračunaju zavisni troškovi po jednom artiklu.

Zavisni troškovi po jednom artiklu mogu da se obračunaju na dva načina:

  1. Po vrednosti proizvoda. Ovo je uobičajeni način obračuna zavisnih troškova i on podrazumeva da se ukupna vrednost zavisnih troškova rasporedi na artikle koji su predmet nabavke proporcionalno njihovoj nabavnoj vrednosti. Na primer, ako je preduzeće nabavilo dva artikla s tim da je vrednost jednog artikla 5.000 dinara a vrednost drugog artikla 45.000 dinara, zavisni troškovi nabavke će biti raspoređeni na sledeći način: 10% ukupne vrednosti zavisnih troškova će biti raspoređeno na prvi artikal a 90% na drugi.
  2. Po količini. Ovaj način obračuna se retko koristi, a podrazumeva da se ukupna vrednost zavisnih troškova rasporedi na artikle koji su predmet nabavke proporcionalno nabavljenoj količini. Na primer, ako je izvršena kupovina dva artikla i to jednog artikla u količini od 50 komada, a drugog u količini od 450 komada, zavisni troškovi nabavke će biti raspoređeni na sledeći način: 10% ukupne vrednosti zavisnih troškova će biti raspoređeno na prvi artikal, a 90% na drugi.

DODAVANJE ZAVISNIH TROŠKOVA U KALKULACIJU

U zavisnosti od toga da li evidentirate kalkulaciju robe nabavljenu na domaćem ili na inostranom tržištu pokretanje prozora za evidenciju zavisnih troškova možete da uradite na sledeći način:

  1. Ako evidentirate kalkulaciju cena za robu koja je kupljena na inostranom tržištu treba da kliknete dva puta na polje Od granice koje se nalazi u delu prozora Podaci o troškovima i pokrenuće se prozor sa slike ispod.
  2. Ako evidentirate kalkulaciju cena za robu koja je kupljena na domaćem tržištu treba da kliknete dva puta na polje Troškovi koje se nalazi u delu prozora Troškovi i vrsta robe i pokrenuće se prozor sa slike ispod.
Prozor za unos zavisnih troškova

Kao zavisni troškovi nabavke obračunavaće se računi koji su prikazani u donjoj tabeli koja je na slici označena brojem 3. U zavisnosti od toga da li je račun dobavljača koji želite da evidentirate kao zavisni trošak nabavke već upisan u bazu ili nije, postoje dve mogućnosti za dalje postupanje:

  1. Ako račun dobavljača koji želite da evidentirate kao zavisni trošak nabavke nije upisan u bazu podataka potrebno je da kliknete na dugme Evidentiraj račun, koje je na slici označeno brojem 1. Pošto to uradite otvoriće se prozor u kome je potrebno da izvršite upis računa dobavljača u bazu, na način koji je opisan ovde. Nakon što upišete račun, on će se prikazati u donjoj tabeli (označena brojem 3 na slici), čime će biti evidentiran kao zavisni trošak nabavke.
  2. Ako je račun dobavljača koji želite da evidentirate kao zavisni trošak nabavke već upisan u bazu podataka, potrebno je da ga pronađete u tabeli (na slici označena brojem 2), u kojoj se prikazuju svi računi dobavljača koji su upisani u bazu podataka. Račune u tabeli, koja je označena brojem 2, možete da pretražujete po kriterijumima koji se nalaze u gornjem delu prozora (označen brojem 5 na slici): Dobavljač i Broj računa. Kako biste izbegli mogućnost da račune dobavljača, koji su već uključeni kao zavisni troškovi u nekoj od prethodnih kalkulacija, evidentirate ponovo, potrebno je da pored opcije Prikazuj samo dokumente koji nisu evidentirani kao trošak na drugim kalkulacijama postavite znak za potvrdu (nalazi u delu ekrana koji je na slici označen brojem 5). Ukoliko se pored ove opcije ne nalazi znak za potvrdu, u tabeli označenoj brojem 2 na slici, biće prikazani svi računi koji se nalaze u bazi podataka. Nakon što u tabeli pronađete račun dobavljača koji želite da evidentirate kao zavisni trošak, potrebno je da ga selektujete i da zatim kliknete na dugme Upiši (koje je na slici označeno brojem 4). Posle toga račun će biti upisan u tabelu koja je na slici označena brojem 3, čime će biti evidentiran kao zavisni trošak nabavke.

Ako želite da izmenite podatke u računu koji se nalaze u tabeli, označenoj brojem 2 na slici, to možete da uradite duplim klikom na izabrani račun ili tako što ćete selektovati račun, kliknuti desnim tasterom miša i izabrati opciju Izmeni dokument. Otvoriće se prozor koji je detaljno opisan ovde.

Ukoliko želite da obrišete račun koji je evidentiran kao zavisni trošak nabavke, odnosno račun koji se nalazi u donjoj tabeli (na slici označena brojem 3), potrebno je da ga selektujete i da kliknete na dugme Obriši ili da kliknete na njega desnim tasterom miša i izaberete opciju Obriši.

Zbir troškova koji se nalaze na ovim računima biće prikazan u polju Ukupni troškovi i to je vrednost ukupnih zavisnih troškova nabavke koji će biti raspoređeni na artikle po vrednosti ili po količini, u zavisnosti od toga koju opciju izaberete prilikom izrade kalkulacije.

Pošto završite sa upisom računa dobavljača koje želite da obračunate kao zavisne troškove nabavke, kliknite na dugme OK koje se nalazi u donjem desnom delu prozora.

Na ovaj način zavisni troškovi nabavke biće uključeni u klakulaciju cene artikala.

Datum poslednje izmene članka: 11.06.2020