1. softkom
  2. baza znanja
  3. fakturisanje
  4. rad sa obrascima za štampu

RAD SA OBRASCIMA ZA ŠTAMPU

SADRŽAJ

Prozor za prikazivanje obrasca za štampu
Izgled prozora za prikazivanje obrasca za štampu
Izvoz izveštaja u elektronski format

PROZOR ZA PRIKAZIVANJE OBRASCA ZA ŠTAMPU (PRINT PREVIEW)

Program Sors omogućava da se dokumenti i izveštaji pre štampe prikažu na ekranu u formi u kojoj će biti odštampani na papiru (eng. print preview). Na taj način se korisniku omogućava da ispravi eventualne greške pre samog postupka štampe.

Osim pregleda dokumenata pre štampe, omogućen je i izvoz dokumenata i izveštaja u elektronske formate .pdf, .doc (wordov dokument), .xls (ekselov dokument), .rtf.

IZGLED PROZORA ZA PRIKAZIVANJE OBRASCA ZA ŠTAMPU

Prozor u kome se prikazuju dokumenti i izveštaji pre nego što se odštampaju ili izvezu u elektronsku formu izgleda kao na slici ispod:

Prozor za prikazivanje obrasca za štampu (print preview)

Kao što možete da vidite na slici, najveći deo prozora rezervisan je za prikazivanje izveštaja, odnosno dokumenta. U gornjem levom delu prozora (koji je označen na slici) nalazi se paleta sa komandama koje omogućavaju rad sa izveštajem.

Paleta sa komandama
  • Prvo na paleti je dugme Export (eng. izvoz) koje služi za izvoz dokumenata u elektronsku formu. Više o izvozu u elektronsku formu možete da pročitate ovde.
  • Sledi dugme Print (eng. štampaj) koje omogućava štampu dokumenta. Pošto kliknete na ovo dugme dokument će biti poslat na štampu.
  • Komande za navigaciju se koriste u slučaju da izveštaj ima više od jedne strane. Postoji 5 komandi za navigaciju: Go to First Page (eng. idi na prvu stranu), Go to Previous Page (eng. idi na prethodnu stranu), Go to Next Page (eng. idi na sledeću stranu), Go to Last Page (eng. idi na poslednju stranu). Iz naziva ovih komandi trebalo bi da bude jasno čemu služe. Komanda Go to Page (eng. idi na stranu) omogućava korisniku da upiše stranu izveštaja koju hoće da pregleda.
  • Sledi dugme Find Text (eng. nađi tekst) koje omogućava korisniku da u izveštaju pronađe određeni tekst.
  • Poslednje na paleti je dugme Zoom koje omogućava uvećanje (zumiranje) ili umanjenje prikaza dokumenta.

IZVOZ IZVEŠTAJA U ELEKTRONSKI FORMAT

Da biste izvezli izveštaj u elektronski format potrebno je da kliknete na dugme Export (prvo dugme na paleti koja je opisana u prethodnom izlaganju). Pošto to uradite na ekranu će se prikazati prozor u kome je potrebno da izaberete lokaciju u računaru na koju želite da izvezete izveštaj. Osmi lokacije, u ovom prozoru treba da izvršite i izbor elektronskog formata u kome želite da izvezete izveštaj.

Prozor za izbor lokacije i formata

Izbor elektronskog formata u kome želite da izvezete izveštaj možete da izvršite u padajućem meniju Save as type (eng. snimi kao tip) koji je označen na prethodnoj slici. Moguć je izvoz u sledeće elektronske formate:

Datum poslednje izmene članka: 17.02.2014