1. softkom
  2. baza znanja
  3. stara fiskalizacija
  4. izveštaji fiskalne kase

IZVEŠTAJI FISKALNE KASE

SADRŽAJ

Formiranje izveštaja fiskalne kase
Brisanje artikala i deblokada računa
Informacije o fiskalnom uređaju

FORMIRANJE IZVEŠTAJA FISKALNE KASE

Program za maloprodaju Sors omogućava slanje komandi fiskalnom uređaju za formiranje sledećih izveštaja:

  1. Dnevni izveštaj
  2. Periodični izveštaj
  3. Presek stanja

Da biste pokrenuli prozor koji omogućava slanje komandi za formiranje navedenih izveštaja potrebno je da prvo kliknete na opciju Maloprodaja u komandnom meniju i da zatim u meniju kliknete na opciju Izveštaji kase. Na ekranu će se potom prikazati prozor koji izgleda kao na slici koja sledi:

Prozor sa komandama za formiranje izveštaja kase

Sve što je potrebno da biste formirali izveštaj jeste da u ovom prozoru kliknete na odgovarajuće dugme. Više o komunikaciji programa i fiskalnog uređaja možete da pročitate ovde.

BRISANJE ARTIKALA I DEBLOKADA RAČUNA

Korisnici određenih fiskalnih uređaja u ovom prozoru, osim komandi za formiranje izveštaja, imaju još dve komande:

  1. Komandu za pražnjenje (brisanje) artikala iz fiskalnog uređaja. Podaci o artiklima (cena, stopa pdv, šifra i naziv artikla) koje je program poslao fiskalnom uređaju na štampu se čuvaju u memoriji uređaja u formi šifrarnika artikala. U nekim situacijama je potrebno da se ovaj šifrarnik artikala obriše iz fiskalnog uređaja. Pre brisanja podataka o artiklima neophodno je da napravite dnevni izveštaj. Napominjemo da se ovom komandom iz fiskalnog uređaja brišu samo podaci o artiklima a da svi ostali podaci (fiskalni računi, dnevni izveštaji) ostaju nepromenjeni u memoriji fiskalnog uređaja. Važno je da naglasimo i da je pre brisanja artikala iz fiskalnog uređaja potrebno napraviti dnevni izveštaj.
  2. Komandu za odblokiranje računa. Ova komanda koristi se u specifičnim slučajevima kada uređaj odštapma samo deo fiskalnog isečka, prekine štampu i blokira rad.

Još jednom ističemo da prethodne dve komande imaju samo korisnici određenih fiskalnih uređaja.

Napomena za fiskalne kase Int raster: u slučaju da postoji problem prilikom brisanja artikala iz kase potrebno je da se uradi nuliranje artikala na fiskalnoj kasi tako što se u otvori meni a zatim se izabere opcija Glavni meni pa zatim Nuliranje, pa zatim Prodati artikli i konačno Svi

Napomena: za određene fiskalne uređaje važi pravilo da jedan artikal mora da ostane upisan u memoriji fiskalnog uređaja. U retkim situacijama potreba da se obrišu svi artikli iz kase može da nastane usled problema koji se javlja upravo zbog artikla koji je jedini ostao upisan u memoriji. U takvim situacijama potrebno je izmeniti podatke poslednjeg preostalog artikala pomoću programa koji je proizvođač fiskalnog uređaja obezbedio za takve situacije.

INFORMACIJE O FISKLANOM UREĐAJU

U donjem levom uglu prozora nalaze se dve opcije koje se odnose na informacije o ograničenjima fiskalnog uređaja. Za detaljnije informacije vezane za ograničenja fiskalnih uređaja uputićemo vas da pročitate članak koji je posvećen toj temi a ovde ćemo samo ukratko da opišemo ove dve opcije.

Ako kliknete na opciju Informacije o fiskalnom uređaju na ekranu će se prikazati prozor koji sadži niz korisnih informacija o fiskalnom uređaju koji je povezan sa računarom kao što su maksimalan broj karaktera u nazivu artikla, maksimalan broj stavki u računu, spisak karaktera koji ne smeju da postoje u nazivu artikla i slično.

Ako kliknete na opciju Artikli koji ne ispunjavaju uslove fiskalnog uređaja na ekranu će se prikazati prozor u kome možete da vidite spisak artikla koji se nalaze u bazi podataka, ali koji neće moći da budu odštampani na vašem fisklanom uređaju. Više o ovoj temi možete da pročitate ovde.

Datum poslednje izmene članka: 13.05.2020