1. softkom
  2. baza znanja
  3. izdavanje računa za robu koja je data na revers

IZDAVANJE RAČUNA ZA ROBU KOJA JE DATA NA REVERS

SADRŽAJ

Uvod
Izdavanje računa za robu koja je data na revers

UVOD

Roba određenog pravnog lica može da se nalazi na stanju kod drugih pravnih ili fizičkih lica (kupaca) iz različitih razloga: može da bude iznajmljena, data na komisionu prodaju, data na probu... Revers je dokument kojim se evidentira izlaz robe iz skladišta i preuzimanje robe od drugih pravnih i fizičkih lica uz uslov da roba ostaje u vlasništvu preduzeća koje je robu izdalo. Više o ovoj temi možete da saznate ovde.

U ovom članku opisujemo postupak izdavanja računa za robu koja se nalazi na stanju kod kupaca, odnosno postupak fakturisanja robe koja je prethodno izdata na revers.

IZDAVANJE RAČUNA ZA ROBU KOJA JE DATA NA REVERS

Važno je da napomenemo da se roba koja se nalazi na stanju kod kupaca, odnosno roba koja je data na revers prikazuje u izveštajima koji su opisani ovde.

Da biste pokrenuli prozor za izdavanje računa za robu koja je prethodno data na revers uradite sledeće:

  1. U komandnom meniju izaberite stavku Robni promet.
  2. U meniju kliknite na stavku Reversi i prikazaće se novi meni u kome je, u zavisnosti od vrste računa koju želite da izdate, potrebno da kliknete na jednu od sledeće dve opcije:
    • Opcija Formiranje računa (MP) služi za formiranje maloprodajnog računa i ovu opciju treba da izaberete u slučaju da za robu koja je prethodno data na revers želite da izdate i fiskalni račun, odnosno u slučaju da prodaju robe vršite na malo.
    • Opcija Formiranje računa - otpremnice služi za formiranje računa - otpremnice i ovu opciju treba da izaberete u slučaju da prodaju robe vršite na veliko.
  3. Pošto izaberete jednu od ove dve opcije na ekranu će se prikazati prozor kao na slici ispod:
Izdavanje računa na osnovu reversa

Napominjemo da prozor za formiranje maloprodajnog računa izgleda nešto drugačije u odnosu na prozor za formiranje računa-otpremnice koji je prikazan na slici iznad.

Prvo je potrebno da u gornjem delu prozora koji je na slici označen brojem 1 izaberete kupca. U slučaju da formirate račun-otpremnicu potrebno je da upišete i datum valute, datum računa i datum prometa (kod maloprodajnog računa ovi podaci se ne upisuju).

Pošto kliknete na sličicu lupe, u tabeli koja je na slici označena brojem 1 će se prikazati artikli koji se nalaze na stanju kod kupca koga ste prethodno izabrali. Prikazane su kolone u kojima možete da vidite naziv i šifru artikla, količinu koja se nalazi na stanju, važeću prodajnu cenu kao i vrednost stanja. Sada je potrebno da dva puta kliknete na artikal koji želite da upišete u račun i na ekranu će se prikazati prozor sa slike ispod:

Upis količine i popusta

U polje Količina možete da upišete količinu koju želite da fakturišete. Fakturisanje artikla se vrši po važećoj prodajnoj ceni a u polje Popust/Rabat možete da upišete procenat odobrenog popusta, odnosno rabata. Pošto upišete količinu i rabat potrebno je da kliknete na dugme Snimi i artikal će biti upisan u donju tabelu koja je na slici označena brojem 2. Aktikli koji se nalaze u donjoj tabeli biće upisani na račun.

Više artikala odjednom možete da upišete na račun tako što ih prvo selektujete u gornjoj tabeli a zatim kliknete na dugme Upiši koje se nalazi na sredini ekrana u desnom delu. Pošto to uradite na ekranu će se prikazati prozor u kome možete da upišete eventualni popust, odnosno rabat koji će biti obračunat na sve selektovane artikle.

U donjem desnom delu ekrana nalazi se polje Vrednost u kome možete da vidite ukupnu vrednost fakturisanih artikala. Pošto završite sa upisivanjem artikala ostaje još samo da kliknete na dugme Snimi koje se nalazi u donjem desnom delu ekrana. U slučaju da formirate maloprodajni račun biće potrebno još samo da upišete način plaćanja: gotovina, kartica ili ček.

Računi koji se formiraju na ovaj način ne razlikuju se od računa koji su formirani na uobičajen način (vidi izdavanje maloprodajnih računa i izdavanje računa-otpremnica) i nalaze se u pregledu računa - otpremnica, odnosno u pregledu maloprodajnih računa.

Važno je da napomenemo i da će račun koji je formiran na prethodno opisan način umanjiti količinu i vrednost artikala na stanju kod kupaca, što će se prikazati u izveštajima u kojima se prikazuje roba na stanju kod kupca.

Datum poslednje izmene članka: 12.07.2021