1. softkom
 2. baza znanja
 3. često postavljana pitanja

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Da li postoji mogućnost uvoza početnog stanja iz drugih programa ili iz eksela u program Sors?
Da li mogu da izaberem po kojim cenama će se prikazivati lager lista (nabavne cene, cene bez PDV ili cene sa PDV) i kako?
Kako program formira KEP?
Da li se prilikom izrade kalkulacije vrši automatska nivelacija cene robe u skladištu ukoliko je nova cena različita od stare cene?
Da li program dozvoljava mogućnost prodaje artikala ako je stanje zaliha u minisu?
Da li postoji mogućnost prikazivanja količine sa tri decimalna mesta?
Da li postoji mogućnost da se na osnovu predračuna vrši automatska rezervacija robe?
Da li postoji mogućnost da se na osnovu više izdatih otpremnica automatski formira račun?
Da li šifra artikla može da sadrži slovne znakove?
Da li program podržava rad sa čitačima bar koda?
Da li program ima mogućnost posebne evidencije robe koja je primljena na komisionu prodaju?
Kako se u robnom delu programa evidentira roba koja se nalazi na stanju kod drugih pravnih lica (na komisionoj prodaji, iznajmljena ili data na revers)?
Kako da određenim korisnicima programa uskratim pristup nekim delovima programa?
Da li program ima mogućnost pravljenja rezervne kopije podataka i kako mogu da podesim da se rezervna kopija podataka pravi automatski?
Da li program ima mogućnost podešavanja minimalnih i maksimalnih zaliha?
Kako da promenim izgled obrasca za štampu računa, predračuna, otpremnice i drugih dokumenata?
Da li mogu da formiram račun na osnovu predračuna?

DA LI POSTOJI MOGUĆNOST UVOZA POČETNOG STANJA IZ DRUGIH PROGRAMA ILI IZ EKSELA U PROGRAM SORS?

Postoji mogućnost uvoza sledećih podataka:

 • Spiska artikala
 • Početnog stanja lagera
 • Spiska kupaca
 • Spiska dobavljača
 • Početnog salda potraživanja od kupaca
 • Početnog salda dugovanja dobavljačima

Da bismo mogili da uvezemo prethodno navedene podatke potrebno je da ih nam dostavite u elektronskoj formi, poželjno u ekselovom fajlu.

PO KOJIM CENAMA SE PRIKAZUJE STANJE ZALIHA (NABAVNIM, BEZ PDV ILI SA PDV)?

Korisnik može da prikazuje lager listu sa nabavnim cenama, prodajnim cenama sa PDV ili sa prodajnim cenama bez PDV.

Izbor cene koja će se prikazivati u lager listi korisnik vrši na način koji je opisan ovde.

KAKO PROGRAM SORS FORMIRA KEP?

Knjiga evidencije prometa (KEP) spada u grupu izveštaja koje program Sors automatski formira na osnovu prethodno napravljenih dokumenata kao što su kalkulacija, račun i drugi. Spisak dokumenata na osnovu koji se fromira KEP možete da vidite ovde.

DA LI SE PRILIKOM IZRADE KALKULACIJE VRŠI NIVELACIJA CENE ROBE U SKLADIŠTU AKO JE NOVA CENA RAZLIČITA OD STARE CENE?

Program automatski vrši nivelaciju cena onih artikala koji se u trenutku nabavke nalaze na stanju u skladištu, a čija je važeća prodajna cena različita od cene koja je upisana na kalkulaciju.

Na primer, ako se u skladištu nalazi 5 komada određenog artikla po prodajnoj ceni od 1.000,00 dinara i ako se izvrši nabavka još 10 komada istog artikla, ali se na kalkulaciju upiše prodajna cena od 1.200,00 dinara, onda će program automatski napraviti nivelaciju cene za 5 artikla koji se nalaze u skladištu.

Više o kalkulaciji cena možete da saznate ovde.

DA LI PROGRAM DOZVOLJAVA MOGUĆNOST PRODAJE ARTIKALA AKO JE STANJE ZALIHA U MINISU?

Podrazumevano program ne dozvoljava bilo kakve promene (fakturisanje, izdavanje otpremnica, povratnica, reversa i drugih dokumenata) koje za posledicu imaju da stanje lagera bude u minusu. Međutim, u slučaju da postoji potreba, korisnik može podesiti pogram tako da dozvoljava promene koje uzrokuju minus u stanju lagera. Ovo podešavanje može da se obavi na način koji je opisan ovde.

DA LI SE PRILIKOM ODOBRAVANJA POPUSTA U MALOPRODAJI VRŠI AUTOMATSKA NIVELACIJE ROBE I KAKO?

Pogram Sors ima mogućnost odobravanja akcijskih i količinskih popusta prilikom izdavanja maloprodajnih računa. Prilikom odobravanja popusta potrebno je da se naprave dve nivelacije cena: nivelacija kojom se važeća prodajna cena umanjuje za odobreni popust i nivelacija kojom se umanjena prodajna cena vraća na prvobitnu cenu. Detaljno objašnjenje možete da pročitate ovde.

DA LI POSTOJI MOGUĆNOST PRIKAZIVANJA KOLIČINE SA TRI DECIMALNA MESTA?

Da, program Sors omogućava prikazivanje količine na tri decimalna mesta. Podrazumevano, program je podešen tako da se količina prikazuje sa dva decimalna mesta ali korisnik može da podesi program tako da se količina prikazuje sa tri decimalna mesta na sledeći način:

 1. Prvo je potrebno da u komandnom meniju kliknete na dugme Podešavanje
 2. Zatim treba da u meniju kliknete na dugme Podešavanje posle čega će se otvoriti prozor za podešavanje programa.
 3. U prozoru za podešavanje programa kliknite na karticu Robni promet
 4. U delu prozora Globalna podešavanja pronađite opciju Količina se prikazuje na tri decimale
 5. Ako je pored ove opcije postavljen znak za potvrdu količina će se prikazivati sa tri decimalna mesta i obrnuto ako nema znaka za potvrdu količina će biti prikazana sa dva decimalna mesta.

DA LI POSTOJI MOGUĆNOST DA SE NA OSNOVU PREDRAČUNA VRŠI AUTOMATSKA REZERVACIJA ROBE?

Program Sors omogućava automatsku rezervaciju robe za kupca na osnovu predračuna i ponuda. Uputsvo za automatsku rezervaciju robe na osnovu predračuna možete da pročitate ovde.

DA LI POSTOJI MOGUĆNOST DA SE NA OSNOVU VIŠE IZDATIH OTPREMNICA AUTOMATSKI FORMIRA RAČUN?

Program Sors omogućava automatsku izradu računa na osnovu jedne ili više otpremnica. To funkcioniše tako što korisnik izvrši izbor jedne ili više otpremnica na osnovu kojih želi da formira račun a program automatski izvši sabiranje artikala i novčanih vrednosti i formira račun. Detaljno uputstvo za izradu računa na osnovu otpremnica nalazi se ovde.

DA LI ŠIFRA ARTIKLA MOŽE DA SADRŽI SLOVNE ZNAKOVE?

Šifra artikla u programu Sors može da sadrži slovne znakove.

DA LI PROGRAM PODRŽAVA RAD SA ČITAČIMA BAR KODA?

Da, sve verzije programa Sors podržavaju rad sa čitačima bar koda.

DA LI PROGRAM IMA MOGUĆNOST POSEBNE EVIDENCIJE ROBE KOJA JE PRIMLJENA NA KOMISIONU PRODAJU?

Program Sors ima mogućnost posebne evidencije zajedničke prodaje robe, odnosno robe koja je primljena na komisionu prodaju. Roba koja se prima na komisionu prodaju evidentira se posebnim obrascem KR, za nju se vodi posebna KEP i lager lista.

Povraćaj robe dobavljaču evidentira se preko obrasca KR1.

KAKO SE U ROBNOM DELU PROGRAMA EVIDENTIRA ROBA KOJA SE NALAZI NA STANJU KOD KUPACA?

Roba određenog preduzeća može da se nalazi na stanju kod drugih preduzeća ili fizičkih lica (kupaca) iz različitih razloga: može da bude iznajmljena, data na komisionu prodaju, data na probu... Izveštaj Roba na stanju kod kupaca prikazuje artikle koji se iz bilo kog razloga (iznajmnjeni, pozajmljeni, dati na komisionu prodaju...) nalaze kod drugih pravnih ili fizičkih lica.

Ovaj izveštaj formira se automatski na osnovu tri dokumenta: reversa, povratnice i računa.

Više informacija o ovom izveštaju možete da pronađete ovde.

KAKO DA ODREĐENIM KORISNICIMA PROGRAMA USKRATIM PRISTUP NEKIM DELOVIMA PROGRAMA?

Korisnicima možete da uskratite pristup određenim podacima pomoću korisničkih naloga. Korisnički nalozi omogućavaju višekorisničku upotrebu programa kao i kontrolu pristupa podacima i evidenciju rada korisnika u programu. U praksi to funkcioniše tako što svaki korisnik ima svoj korisnički nalog preko koga pristupa programu a koji je zaštićen lozinkom.

Za korisnički nalog se vezuju odobrenja (korisničke privilegije) kojima se određuje koje radnje korisnik može da obavlja u programu kao i kojim podacima može da pistupa.

Više informacija o korisničkim nalozima možete da pronađete ovde.

DA LI PROGRAM IMA MOGUĆNOST PRAVLJENJA REZERVNE KOPIJE PODATAKA?

Uz program Sors isporučujemo i program koji funkcioniše nezavisno a koji omogućava pravljenje rezervne kopije podataka, odnosno pravljenje rezervne kopije baza podataka. Ovaj program ima i mogućnost da automatski pravi rezervnu kopiju podataka svakog dana u 00:00h.

Više o pravljenju rezervne kopije podataka možete da saznaze ovde.

DA LI PROGRAM IMA MOGUĆNOST PODEŠAVANJA MINIMALNIH I MAKSIMALNIH ZALIHA?

Da, poslovni softver Sors ima mogućnost da korisnik za svaki artikal odredi minimalnu, odnosno maksimalnu količinu koju treba da ima na zalihama. Izveštaj "Minimalne i maksimalne zalihe" prikazuje sve artikle kojih na zalihama ima manje, odnosno više nego što je korisnik odredio. Opširnije o ovom izveštaju možete da pročitate ovde.

KAKO DA PROMENIM IZGLED OBRAZACA ZA ŠTAMPU RAČUNA, OTPREMNICE I DRUGIH DOKUMENATA

Program Sors sadrži desetine različitih vrsta obrazaca računa, otpremnica, predračuna i drugih dokumenata. Promena izgleda obrasca za štampu obavlja se iz prozora za podešavanje programa. Prvo je potrebno da u komandnom meniju kliknete na stavku Podešavanja a zatim da još jednom u meniju izaberete stavku Podešavanja. Otvara se prozor za podešavanje programa u kome treba da izaberete karticu Opšta. Na sredini prozora u sekciji Štampa nalazi se nekoliko padajićih menija: Tip računa, Tip otpremnice, Tip izvoznog računa... Potrebno je da u ovim menijima izaberete izgled obrasca za štampu koji zadovoljava vaše potrebe. Logično, izgled računa se određuje u padajućem meniju Tip računa, izgled otpremnice u padajućem meniju Tip otpremnice itd.

DA LI MOGU DA FORMIRAM RAČUN NA OSNOVU PREDRAČUNA?

Program Sors omogućava automatizaciju formiranja računa na osnovu predračuna ili ponude tako što se izvrši kopiranje artikala sa predračuna ili ponude na račun. Ovaj postupak detaljno je objašnjen ovde.