1. softkom
 2. baza znanja
 3. sors kasa
 4. identifikator kupca

IDENTIFIKATOR KUPCA

Identifikator kupca je broj dodeljen od nadležnog državnog organa - na primer, PIB za pravna lica ili broj lične karte za fizička lica. Zakon o fiskalizaciji i prateći akti precizno određuju:

 1. Situacije u kojima je obavezno da se u fiskalnom dokumentu prikaže identifikator kupca
 2. Vrste identifikatora kupca i način na koji se oni prikazuju u fiskalnom dokumentu
 3. Vrste dokumenata koji bliže određuju namenu računa i način na koji se oni prikazuju u fiskalnom dokumentu

Pre daljeg izlaganja bitno je da napomenemo da je zakonodavac predvideo sve mogućnosti za identifikaciju kupca ali da se većina retko sreće u praksi, te da su najčešće korišćeni identifikatori PIB i broj lične karte. Program Sors Kasa ima mogućnost upisa svih vrsta identifikatora kupca koje je zakonodavac predvideo.

SADRŽAJ

Upotreba identifikator kupca
Vrste dokumenata koje bliže određuju namenu računa

UPOTREBA IDENTIFIKATORA KUPCA

Identifikator kupca mora obavezno da bude upisan i prikazan u fiskalnom dokumentu transakcije refundacija. Ako se refundacija pravi u slučaju greške (poništavanja računa bez povraćaja novca) identifikator kupca je PIB poreskog obveznika koji izdaje refundaciju.

Prilikom formiranja dokumenta transakcije prodaja kupac može da zahteva da mu se izda fiskalni dokument koji sadrži identifikator kupca. Dokument sa identifikatorom kupca kasnije može da se koristi u različite svrhe: za knjiženje u poslovne knjige na strani rashoda (tzv. gotovinski račun), za potrebe refakcije, oslobađanja od poreza ili u druge svrhe. Obveznik fiskalizacije treba kupcu, na njegov zahtev, da izda fiskalni dokument transakcije prodaja koji sadži odgovarajući identifikator.

Precizno su specifikovane vrste identifikatora kupca kao i način na koji se oni prikazuju u fiskalnom dokumentu. Identifikator kupca se sastoji od prefiksa koji označava vrstu identifikatora i samog identifikatora. Na primer, ako je identifikator PIB pravnog lica onda će on u računu biti prikazan kao 10:111222333 pri čemu broj 10 označava da je vrsta identifikatora PIB, dvotačka (:) služi kao separator a broj 111222333 predstavlja PIB pravnog lica. Vrste identifikatora su sledeće:

 1. PIB - za pravna lica (u fiskalnom dokumentu se prikazuje sa prefiksom 10)
 2. JMBG - za fizičko lice koje obavlja samostalnu delatnost (u fiskalnom dokumentu se prikazuje sa prefiksom 11)
 3. PIB i JBKJS - za korisnike javnih sredstava (državne ustanove, javna preduzeća ...) identifikator je PIB i JBKS. Upisuje se u formatu devet brojeva dvotačka pet brojeva (na primer 123456789:54321). Devet brojeva pre dvotačke predstavljaju PIB a pet brojeva posle dvotačke JBKJS. Ovaj identifikator se u fiskalnom dokumentu prikazuje sa prefiksom 12, na primer 12:123456789:54321
 4. Broj penzionerske kartice (u fiskalnom dokumentu sa prefiksom 13)
 5. Broj lične karte - za fizičko lice (u fiskalnom dokumentu se prikazuje sa prefiksom 20)
 6. Broj izbegličke legitimacije - za fizičko lice (u fiskalnom dokumentu se prikazuje sa prefiksom 21)
 7. EBS - za strano fizičko lice koje boravi u Srbiji (u fiskalnom dokumentu se prikazuje sa prefiksom 22)
 8. Broj domaćeg pasoša - za fizičko lice (u fiskalnom dokumentu se prikazuje sa prefiksom 23)
 9. Broj stranog pasoša - za fizičko lice (u fiskalnom dokumentu se prikazuje sa prefiksom 30)
 10. Broj diplomatske legitimacije - za fizičko lice (u fiskalnom dokumentu se prikazuje sa prefiksom 31)
 11. Broj lične karte izdate u Severnoj Makedoniji (u fiskalnom dokumentu se prikazuje sa prefiksom 32)
 12. Broj lične karte izdate u Crnoj Gori (u fiskalnom dokumentu se prikazuje sa prefiksom 33)
 13. Broj lične karte izdate u Albaniji (u fiskalnom dokumentu se prikazuje sa prefiksom 34)
 14. Broj lične karte izdate u BIH (u fiskalnom dokumentu se prikazuje sa prefiksom 35)
 15. Broj lične karte po Odluci - za državljane Evropske unije, Švajcarske konfederacije, Kraljevine Norveške i Republike Island (u fiskalnom dokumentu se prikazuje sa prefiksom 36)
 16. Poreski identifikacioni broj strane države (u fiskalnom dokumentu se prikazuje sa prefiksom 40)

Najčešće korišćeni identifikator je svakako PIB za pravna lica, u slučaju izdavanja tzv. gotovinskog računa i broj lične karte, u slučaju pravljenja refundacije za fizička lica.

Program Sors Kasa omogućava izdavanje fiskalnih dokumenata sa svim prethodno navedenim identifikatorima, na jednostavan način, a na slici ispod prikazan je fiskalni dokument promet - prodaja koji sadrži PIB kao identifikator kupca.

Identifikacija kupca u fiskalnom dokumentu

VRSTE DOKUMENATA KOJI BLIŽE ODREĐUJU NAMENU RAČUNA

Na zahtev kupca ili ako je to predviđeno određenim Pravilnikom, obveznik fiskalizacije mora da izda fiskalni dokument koji sadrži podatak o dokumentu koji bliže određuje namenu računa. Podatak o dokumentu koji bliže određuje namenu računa se sastoji od prefiksa i broja dokumenta, pri čemu prefiks označava vrstu dokumenta. Na primer, u podatku 10:22333 broj 10 označava vrstu dokumenta, dvotačka (:) služi kao separator a broj 223333 predstavlja broj dokumenta koji bliže određuje namenu računa.

Pre daljeg izlaganja potrebno je da napomenemo da se dokumenti koji bliže određuju namenu računa retko koriste u praksi ali da zakonodavac predviđa sve mogućnosti. Program Sors Kasa ima mogućnost izdavanja fiskalnih dokumenata koji sadrže sve oznake dokumenta koji bliže odeđuju namenu računa.

Zakonom o fiskalizaciji i prazećim aktima predviđene su sledeće vrste dokumenata koje bliže određuju namenu računa:

 1. ZPPPDV (u fiskalnom dokumentu se prikazuje sa prefiksom 10)
 2. SNPDV (u fiskalnom dokumentu se prikazuje sa prefiksom 20)
 3. LNPDV (u fiskalnom dokumentu se prikazuje sa prefiksom 21)
 4. PPOPDV (u fiskalnom dokumentu se prikazuje sa prefiksom 30)
 5. ZPPOPDV (u fiskalnom dokumentu se prikazuje sa prefiksom 31)
 6. MPPOPDV (u fiskalnom dokumentu se prikazuje sa prefiksom 32)
 7. IPPOPDV (u fiskalnom dokumentu se prikazuje sa prefiksom 33)
 8. Korporacijska kartica (u fiskalnom dokumentu se prikazuje sa prefiksom 50)
 9. Kalendarski mesec za koji se refundiraju svi prethodno evidentirani prometi imaocima korporacijskih kartica (u fiskalnom dokumentu se prikazuje sa prefiksom 60)

U fiskalnom računu ovaj podatak se prikazuje kao Opciono polje kupca, što se vidi na slici ispod.

Vrsta dokumenta koji bliže određuje namenu računa

Datum poslednje izmene članka: 21.12.2023