1. softkom
 2. baza znanja
 3. sors kasa
 4. često postavljana pitanja

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

OPREMA

Šta od opreme zahteva ESIR program Sors Kasa?
Za koji termalni štampač da se opredelim?

INSTALACIJA I IMPLEMENTACIJA

Kako se vrši instalacija ESIR programa Sors Kasa?
Kako se vrši obuka za rad u ESIR programu Sors Kasa?
Da li postoji mogućnost uvoza početnog stanja iz drugih programa ili iz eksela?

FUNKCIJE PROGRAMA

Da li ESIR program Sors Kasa ima robno knjigovodstvo?
Da li ESIR program Sors Kasa dozvoljava mogućnost prodaje artikala ako je stanje zaliha u minisu?
Da li se prilikom odobravanja akcijskih i količinskih popusta vrši automatska nivelacija cena?
Kako da sa istog računara štampam fiskalne dokumente na POS štampaču 57 do 80mm i druge dokumenate (kalkulacija, nivelacija i slično) na štampaču A4?
Da li postoji mogućnost prikazivanja količine sa tri decimalna mesta?
Da li šifra artikla može da sadrži slovne znakove?
Da li program podržava rad sa čitačima bar koda?
Kako da određenim korisnicima programa uskratim pristup delovima programa?

ŠTA OD OPREME ZAHTEVA ESIR PROGRAM SORS KASA?

Korisnicima ESIR programa Sors Kasa potrebno je sledeće:

 1. Računar sa operativnim sistemom Windows 7, Windows 8, Windows 10 ili Windows 11
 2. Termalni štampač koji podržava rolne od 57 do 80 milimetara ili štampač A4
 3. Čitač kartica
 4. Bezbednosni element

LPFR obezbeđuje Softkom.

Detaljnije informacije objavili smo ovde.

ZA KOJI TERMALNI ŠTAMPAČ DA SE OPREDELIM?

ESIR program Sors Kasa može da radi sa svim termalnim štampačima koji podržavaju papirne rolne širine 57 do 80 mm. Korisnici programa mogu da se opredele za bilo koji termalni štampač koji ispunjava ovaj uslov.

KAKO SE VRŠI INSTALACIJA ESIR PROGRAMA SORS KASA?

Instalaciju ESIR programa Sors Kasa vrši osoblje Softkoma pomoću programa za povezivanje računara na udaljenim lokacijama (Team Viewer). Pre instalacije programa korisnik treba da obezbedi uređaje koji su potrebni za rad a koji su navedeni ovde.

Termalni štampač i čitač kartica korisnik programa treba da poveže sa računarom pomoću usb kabla pre instalacije programa. Korisnik programa može samostalno da instalira drajvere za termalni štampač i čitač kartica. U slučaju da korisnik programa nije u mogućnosti da samostalno izvrši instalaciju drajvera za termalni štampač i čitač kartica osoblje Softkoma će izvršiti instalaciju drajvera ali je korisnik u obavezi da obezbedi ispravne drajvere od proizvođača.

KAKO SE VRŠI OBUKA ZA RAD U ESIR PROGRAMU SORS KASA?

Obuku za rad u programu Sors Kasa vrši osoblje Softkoma preko programa za povezivanje računara na udaljenim lokacijama (Team Viewer). Po izvršenoj obuci korisnicima je na raspolaganju naša tehnička podrška.

DA LI ESIR PROGRAM SORS KASA IMA ROBNO KNJIGOVODSTVO?

Funkcije robnog knjigovodstva (stanje zaliha, kalkulacije, nivelacije, KEP i drugo) omogućene su korisnicima koji imaju ESIR program Sors Kasa i poslovni softver Sors (program za maloprodaju ili program za veleprodaju). Robno knjigovodstvo se vodi u poslovnom softveru Sors dok se u ESIR programu Sors Kasa vrši isključivo izdavanje fiskalnih dokumenata. Poslovni softver Sors i ESIR program Sors Kasa su u potpunosti integrisani (više informacija o integraciji možete da pročitate ovde).

DA LI POSTOJI MOGUĆNOST UVOZA POČETNOG STANJA IZ DRUGIH PROGRAMA ILI IZ EKSELA?

Postoji mogućnost uvoza sledećih podataka:

 • Spiska artikala
 • Početnog stanja zaliha
 • Spiska kupaca
 • Spiska dobavljača
 • Početnog salda potraživanja od kupaca
 • Početnog salda dugovanja dobavljačima

Da bismo mogili da uvezemo prethodno navedene podatke potrebno je da nam budu dostavljeni u ekselovom fajlu ili u.csv formatu.

DA LI ESIR PROGRAM SORS KASA DOZVOLJAVA MOGUĆNOST PRODAJE ARTIKALA AKO JE STANJE ZALIHA U MINISU?

Program Sors Kasa može da se podesi tako da dozvoljava prodaju artikala u situacijama kada će stanje zaliha posle prodaje da bude u minusu ili tako da ne dozvoljava prodaju artikala u situacijama kada će stanje zaliha posle prodaje da bude u minusu. Ovo podešavanje može da se obavi na način koji je opisan ovde.

DA LI SE PRILIKOM ODOBRAVANJA POPUSTA VRŠI AUTOMATSKA NIVELACIJA CENA?

Pogram Sors ima mogućnost odobravanja akcijskih i količinskih popusta prilikom izdavanja računa. Prilikom odobravanja popusta potrebno je da se naprave dve nivelacije cena: nivelacija kojom se važeća prodajna cena umanjuje za odobreni popust i nivelacija kojom se umanjena prodajna cena vraća na prvobitnu cenu. Detaljno objašnjenje možete da pročitate ovde.

KAKO DA SA ISTOG RAČUNARA ŠTAMPAM FISKALNE DOKUMENTE NA POS ŠTAMPAČU 57 DO 80MM I DRUGE DOKUMENTE (KALKULACIJE, NIVELACIJE I SLIČNO) NA ŠTAMPAČU A4?

U situacijama kada se računar u kome je instaliran program Sors Kasa koristi za štampanje dokumenata iz poslovnog softvera Sors (kalkulacija, nivelacija i slično) i za izdavanje fiskalnih računa na POS štampačima 57 do 80mm potrebno je da se izvrše sledeća podešavanja:

 1. Podrazumevani (default) štampač u Windowsu treba da bude štampač A4, na kome će se štampati drugi dokumenti (kalkulacije, nivelacije i slično). Uputstva za postavljanje podrazumevanog (default) štampača u Windowsu možete da pronađete na Microsoftovom sajtu
 2. Otvorite karticu za podešavanje programa Sors Kasa tako što ćete u glavnom meniju da kliknete na opciju Podešavanja a zatim na opciju Podešavanje
 3. Kliknite na dugme Štampa koje se nalazi u levom delu kartice
 4. Pošto to uradite prikazaće se opcije za podešavanje štampe
 5. Treba da dečekirate opciju Računi se štampaju na podrazumevanom štampaču
 6. U padajućem meniju Štampač na kome se štampaju računi treba da izaberete POS štampač 57 do 80mm

DA LI POSTOJI MOGUĆNOST PRIKAZIVANJA KOLIČINE SA TRI DECIMALNA MESTA?

Da, ESIR program Sors Kasa omogućava prikazivanje količine sa tri decimalna mesta. Podrazumevano, program je podešen tako da se količina prikazuje sa dva decimalna mesta ali korisnik može da podesi program tako da se količina prikazuje sa tri decimalna mesta na način koji je opisan ovde.

DA LI ŠIFRA ARTIKLA MOŽE DA SADRŽI SLOVNE ZNAKOVE?

Šifra artikla u programu Sors Kasa može da sadrži slovne znakove.

DA LI PROGRAM PODRŽAVA RAD SA ČITAČIMA BAR KODA?

Da, program Sors Kasa podržava rad sa čitačima bar koda.

KAKO DA ODREĐENIM KORISNICIMA USKRATIM PRISTUP DELOVIMA PROGRAMA?

Korisnicima možete da uskratite pristup određenim podacima pomoću korisničkih naloga. Korisnički nalozi omogućavaju višekorisničku upotrebu programa kao i kontrolu pristupa podacima i evidenciju rada korisnika u programu. U praksi to funkcioniše tako što svaki korisnik ima svoj korisnički nalog preko koga pristupa programu a koji je zaštićen lozinkom.

Za korisnički nalog se vezuju odobrenja (korisnička prava) kojima se određuje koje radnje korisnik može da obavlja u programu kao i kojim podacima može da pistupa.

Više informacija o korisničkim nalozima možete da pronađete ovde.